Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİDANƏTUT

  БИДАНЯТУТ – Азярб.-да халг селексийасы йолу иля алынмыш гядим тут сорту. Аьаъы йахшы инкишаф едир. Эювдясинин рянэи ачыг-боз,ъаван будаглары тцнд-боздур. Йарпаьы узунсов, йумуртавары, бцтюв, орта ириликдя (8–12 см) вя ачыг-йашылдыр. Мейвяси 1,5–2 см узунлуьунда, аь, ширяли, ширин вя тумсуздур. Майын ахырларында йетишмяйя башлайыр. Тяркибиндя 14–18% (гурусунда 62%) шякяр, 0,11% цзви туршу, 12–15 мг % Ъ витамини вар. Щяр аьаъын дан 35–45 кг мящсул йыьылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİDANƏTUT

  БИДАНЯТУТ – Азярб.-да халг селексийасы йолу иля алынмыш гядим тут сорту. Аьаъы йахшы инкишаф едир. Эювдясинин рянэи ачыг-боз,ъаван будаглары тцнд-боздур. Йарпаьы узунсов, йумуртавары, бцтюв, орта ириликдя (8–12 см) вя ачыг-йашылдыр. Мейвяси 1,5–2 см узунлуьунда, аь, ширяли, ширин вя тумсуздур. Майын ахырларында йетишмяйя башлайыр. Тяркибиндя 14–18% (гурусунда 62%) шякяр, 0,11% цзви туршу, 12–15 мг % Ъ витамини вар. Щяр аьаъын дан 35–45 кг мящсул йыьылыр.

  BİDANƏTUT

  БИДАНЯТУТ – Азярб.-да халг селексийасы йолу иля алынмыш гядим тут сорту. Аьаъы йахшы инкишаф едир. Эювдясинин рянэи ачыг-боз,ъаван будаглары тцнд-боздур. Йарпаьы узунсов, йумуртавары, бцтюв, орта ириликдя (8–12 см) вя ачыг-йашылдыр. Мейвяси 1,5–2 см узунлуьунда, аь, ширяли, ширин вя тумсуздур. Майын ахырларында йетишмяйя башлайыр. Тяркибиндя 14–18% (гурусунда 62%) шякяр, 0,11% цзви туршу, 12–15 мг % Ъ витамини вар. Щяр аьаъын дан 35–45 кг мящсул йыьылыр.