Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞALAROV İdris Fərhad oğlu

  АЬАЛАРОВ Идрис Фярщад оьлу (20.10.1917, Тифлис – 4.5.1975, Бакы) – Азярб. опера мцьянниси (лирик баритон), Азярб. ССР халг артисти (1958). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1939). 1937 илдян Азярб. Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Эюзял сяся, йцксяк сящня мядяниййятиня малик А., Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын операларында бир сыра партийаларда [Шащвяляд (“Шащсяням”, Р.М.Глиер), Онеэин, Мазепа, Йелетски (“Йевэени Онеэин”, “Мазепа”, “Гаратохмаг гадын”, П.И.Чайковски), Фигаро (“Севилйа бярбяри”, Ъ.Россини), Демон (“Демон”, А.Г.Рубинштейн), Жермон (“Травиата”, Ъ.Верди), Ескамилйо (“Кармен”, Ж.Бизе), Йавяр (“Азад”, Ъ.Ъащанэиров), Елдар (“Вагиф”, Р.Мустафайев) вя с.] чыхыш етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞALAROV İdris Fərhad oğlu

  АЬАЛАРОВ Идрис Фярщад оьлу (20.10.1917, Тифлис – 4.5.1975, Бакы) – Азярб. опера мцьянниси (лирик баритон), Азярб. ССР халг артисти (1958). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1939). 1937 илдян Азярб. Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Эюзял сяся, йцксяк сящня мядяниййятиня малик А., Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын операларында бир сыра партийаларда [Шащвяляд (“Шащсяням”, Р.М.Глиер), Онеэин, Мазепа, Йелетски (“Йевэени Онеэин”, “Мазепа”, “Гаратохмаг гадын”, П.И.Чайковски), Фигаро (“Севилйа бярбяри”, Ъ.Россини), Демон (“Демон”, А.Г.Рубинштейн), Жермон (“Травиата”, Ъ.Верди), Ескамилйо (“Кармен”, Ж.Бизе), Йавяр (“Азад”, Ъ.Ъащанэиров), Елдар (“Вагиф”, Р.Мустафайев) вя с.] чыхыш етмишдир.

  AĞALAROV İdris Fərhad oğlu

  АЬАЛАРОВ Идрис Фярщад оьлу (20.10.1917, Тифлис – 4.5.1975, Бакы) – Азярб. опера мцьянниси (лирик баритон), Азярб. ССР халг артисти (1958). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1939). 1937 илдян Азярб. Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Эюзял сяся, йцксяк сящня мядяниййятиня малик А., Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын операларында бир сыра партийаларда [Шащвяляд (“Шащсяням”, Р.М.Глиер), Онеэин, Мазепа, Йелетски (“Йевэени Онеэин”, “Мазепа”, “Гаратохмаг гадын”, П.И.Чайковски), Фигаро (“Севилйа бярбяри”, Ъ.Россини), Демон (“Демон”, А.Г.Рубинштейн), Жермон (“Травиата”, Ъ.Верди), Ескамилйо (“Кармен”, Ж.Бизе), Йавяр (“Азад”, Ъ.Ъащанэиров), Елдар (“Вагиф”, Р.Мустафайев) вя с.] чыхыш етмишдир.