Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUBKA


  БÚБКА Серэей Назарович (д.4.12.1963, Луганск) – Украйна идманчысы (йцнэцл атлетика, шцвцлля щцндцрлцйя тулланма), ССРИ ямякдар идман устасы (1983). 24-ъц Йай Олимпийа Ойунлары (1988, Сеул) вя 6 дяфя дцнйа (1983–97) чемпиону олмушдур. Тарихдя илк дяфя 6 м щцнд. (1985) дяф етмиш, 35 дцнйа рекорду (1984–94) газанмышдыр. БОК иъраиййя комитясинин цзвц (2000), Украйна Милли Олимпийа Комитясинин президентидир (2005 илдян). Саьлыьында щейкяли гойулмуш (1999, Донетск) илк Украйна идманчысыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUBKA


  БÚБКА Серэей Назарович (д.4.12.1963, Луганск) – Украйна идманчысы (йцнэцл атлетика, шцвцлля щцндцрлцйя тулланма), ССРИ ямякдар идман устасы (1983). 24-ъц Йай Олимпийа Ойунлары (1988, Сеул) вя 6 дяфя дцнйа (1983–97) чемпиону олмушдур. Тарихдя илк дяфя 6 м щцнд. (1985) дяф етмиш, 35 дцнйа рекорду (1984–94) газанмышдыр. БОК иъраиййя комитясинин цзвц (2000), Украйна Милли Олимпийа Комитясинин президентидир (2005 илдян). Саьлыьында щейкяли гойулмуш (1999, Донетск) илк Украйна идманчысыдыр.

  BUBKA


  БÚБКА Серэей Назарович (д.4.12.1963, Луганск) – Украйна идманчысы (йцнэцл атлетика, шцвцлля щцндцрлцйя тулланма), ССРИ ямякдар идман устасы (1983). 24-ъц Йай Олимпийа Ойунлары (1988, Сеул) вя 6 дяфя дцнйа (1983–97) чемпиону олмушдур. Тарихдя илк дяфя 6 м щцнд. (1985) дяф етмиш, 35 дцнйа рекорду (1984–94) газанмышдыр. БОК иъраиййя комитясинин цзвц (2000), Украйна Милли Олимпийа Комитясинин президентидир (2005 илдян). Саьлыьында щейкяли гойулмуш (1999, Донетск) илк Украйна идманчысыдыр.