Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEQONİ

  (yun.  άρχή  –  baшlanьыc  + γονή  –  doьulma,  ana  bяtni)  –  mamыrlarыn,  плаункимилярин,  гатыргуйруьукимилярин, qыjыkimilяrin vя чыlpaqtoxumlu биткилярин  diшi  cinsiyyяt  orqanы.  Типик  А. (мамырларда)  колбашякилли  чохщцъейряли ъисмъикдян  ибарятдир;  ашаьы  щиссядя эенишляняряк, ичярисиндя ири йумуртащцъейрянин йерляшдийи гарынъыг ямяля эятирир.  А.-нин  боьазы  онун  бойну  адланыр; сятщи бойун каналъыьы щцъейряляри иля юртцлмцшдцр.  Йумуртащцъейря  йетишдикдя гарын вя бойун каналъыьы, щцъейряляри тяркибиндя ъинси аттрактантлар олан селийя чеврилир вя А. уъ щиссядя ачылыр. Сперматозоидляр селик долмуш каналла йумуртащцъейряйя дахил олур вя бунлардан бири ону  майалайыр.  Тякамцл  просесиндя  А. чох садяляшмишдир (редуксийа олунмушдур) вя чичякли биткилярдя А. йохдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEQONİ

  (yun.  άρχή  –  baшlanьыc  + γονή  –  doьulma,  ana  bяtni)  –  mamыrlarыn,  плаункимилярин,  гатыргуйруьукимилярин, qыjыkimilяrin vя чыlpaqtoxumlu биткилярин  diшi  cinsiyyяt  orqanы.  Типик  А. (мамырларда)  колбашякилли  чохщцъейряли ъисмъикдян  ибарятдир;  ашаьы  щиссядя эенишляняряк, ичярисиндя ири йумуртащцъейрянин йерляшдийи гарынъыг ямяля эятирир.  А.-нин  боьазы  онун  бойну  адланыр; сятщи бойун каналъыьы щцъейряляри иля юртцлмцшдцр.  Йумуртащцъейря  йетишдикдя гарын вя бойун каналъыьы, щцъейряляри тяркибиндя ъинси аттрактантлар олан селийя чеврилир вя А. уъ щиссядя ачылыр. Сперматозоидляр селик долмуш каналла йумуртащцъейряйя дахил олур вя бунлардан бири ону  майалайыр.  Тякамцл  просесиндя  А. чох садяляшмишдир (редуксийа олунмушдур) вя чичякли биткилярдя А. йохдур.

  ARXEQONİ

  (yun.  άρχή  –  baшlanьыc  + γονή  –  doьulma,  ana  bяtni)  –  mamыrlarыn,  плаункимилярин,  гатыргуйруьукимилярин, qыjыkimilяrin vя чыlpaqtoxumlu биткилярин  diшi  cinsiyyяt  orqanы.  Типик  А. (мамырларда)  колбашякилли  чохщцъейряли ъисмъикдян  ибарятдир;  ашаьы  щиссядя эенишляняряк, ичярисиндя ири йумуртащцъейрянин йерляшдийи гарынъыг ямяля эятирир.  А.-нин  боьазы  онун  бойну  адланыр; сятщи бойун каналъыьы щцъейряляри иля юртцлмцшдцр.  Йумуртащцъейря  йетишдикдя гарын вя бойун каналъыьы, щцъейряляри тяркибиндя ъинси аттрактантлар олан селийя чеврилир вя А. уъ щиссядя ачылыр. Сперматозоидляр селик долмуш каналла йумуртащцъейряйя дахил олур вя бунлардан бири ону  майалайыр.  Тякамцл  просесиндя  А. чох садяляшмишдир (редуксийа олунмушдур) вя чичякли биткилярдя А. йохдур.