Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUBRİX  БÚБРИХ Дмитри Владимирович (25.7.1890, С.-Петербург – 30.11.1949, Ленин- град) – рус дилчиси, ССРИ ЕА-нын м. цзвц (1946). С.-Петербург Ун-тини битирмишдир (1913). Ленинград Дювлят Ун-тинин (1925 илдян проф.) фин-угор дилляри кафедрасына рящбярлик етмишдир. Елми фяалиййятя славйаншцнас кими башламышдыр.
  Тядгигатлары- нын чоху фингор дилляринин фонетика, морфолоэийа вя тарихиня щяср едилмишдир. “Карел халгынын мяншяйи” (1947), “Удмурт дилинин тарихи фонетикасы” (1948) вя с.ясярлярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUBRİX  БÚБРИХ Дмитри Владимирович (25.7.1890, С.-Петербург – 30.11.1949, Ленин- град) – рус дилчиси, ССРИ ЕА-нын м. цзвц (1946). С.-Петербург Ун-тини битирмишдир (1913). Ленинград Дювлят Ун-тинин (1925 илдян проф.) фин-угор дилляри кафедрасына рящбярлик етмишдир. Елми фяалиййятя славйаншцнас кими башламышдыр.
  Тядгигатлары- нын чоху фингор дилляринин фонетика, морфолоэийа вя тарихиня щяср едилмишдир. “Карел халгынын мяншяйи” (1947), “Удмурт дилинин тарихи фонетикасы” (1948) вя с.ясярлярин мцяллифидир.

  BUBRİX  БÚБРИХ Дмитри Владимирович (25.7.1890, С.-Петербург – 30.11.1949, Ленин- град) – рус дилчиси, ССРИ ЕА-нын м. цзвц (1946). С.-Петербург Ун-тини битирмишдир (1913). Ленинград Дювлят Ун-тинин (1925 илдян проф.) фин-угор дилляри кафедрасына рящбярлик етмишдир. Елми фяалиййятя славйаншцнас кими башламышдыр.
  Тядгигатлары- нын чоху фингор дилляринин фонетика, морфолоэийа вя тарихиня щяср едилмишдир. “Карел халгынын мяншяйи” (1947), “Удмурт дилинин тарихи фонетикасы” (1948) вя с.ясярлярин мцяллифидир.