Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK SALIM

  БЮЙЦК САЛЫМ – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай; Об чайынын сол голу. Уз. 583 км, щювзясинин сащ. 18,1 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийинин мяркязи щиссяси иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи тягр. 120 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк бузла юртцлц олур. Б.С.-ын щювзясиндя цмуми сащ. 508 км2 олан 6500-дян чох хырда эюл вар. Мянсябиндян 210 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                         Бюйцк Салым чайы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK SALIM

  БЮЙЦК САЛЫМ – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай; Об чайынын сол голу. Уз. 583 км, щювзясинин сащ. 18,1 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийинин мяркязи щиссяси иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи тягр. 120 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк бузла юртцлц олур. Б.С.-ын щювзясиндя цмуми сащ. 508 км2 олан 6500-дян чох хырда эюл вар. Мянсябиндян 210 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                         Бюйцк Салым чайы.


  BÖYÜK SALIM

  БЮЙЦК САЛЫМ – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай; Об чайынын сол голу. Уз. 583 км, щювзясинин сащ. 18,1 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийинин мяркязи щиссяси иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи тягр. 120 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк бузла юртцлц олур. Б.С.-ын щювзясиндя цмуми сащ. 508 км2 олан 6500-дян чох хырда эюл вар. Мянсябиндян 210 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                         Бюйцк Салым чайы.