Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUCAQ


  БУЪАГ – бир нюгтядян чыхан ики мцхтялиф шцадан ибарят щяндяси фигур (шякил 1). Шцалар Б.-ын тяряфляр и, онларын ортаг башланьыъ нюгтяси ися Б.-ын тяпяси ад- ланыр. Бязян Б.-ы ортаг башланьыълы ики шца арасында йерляшян мцстяви щиссяси кими тяйин едирляр. Уйьун тяряфляри вя тяпяляри цст-цстя дцшян Б.-лар бярабяр (конгруент) буъаглар адланыр. Ики буъаьын ортаг тяпяси вя бир ортаг тяряфи варса вя диэяр ики тяряф дцз хятт ямяля эятирирся, беля буъаглар гоншу буъаглар адланыр (шякил 2). Цмумиййятля, ортаг тяпяйя вя бир ортаг тяряфя малик Б.-лара битишик буъаглар дейилир. Бир буъаьын тяряфляри тяпядян башлайараг диэяринин давамыдырса, беля буъаглар гаршылыглы Б.-лар адланыр (шякил 3). Гаршылыглы буъаглар бир-бириня бярабярдир. Тяряфляри дцз хятт ямяля эятирян Б. ачыг буъаг (шякил 4), гоншу Б.-а бярабяр Б. д ц з, ондан кичик Б. – и т и, дцз Б.-дан бюйцк вя ачыг Б.-дан кичик Б. к о р буъаг (шякил 5) адланыр. Б.-ын юлчц ващиди олараг дцз буъаьын 1/90 щиссяси эютцрцлцр; бу, дяряъя адланыр. Б.-ын радиан юлчцсцндян дя истифадя олунур. Бир мцстяви цзяриндя йерляшян ики дцз хяттин цчцнъц дцз хятля кясишмяси заманы 1 вя 5; 2 вя 6; 4 вя 8; 3 вя 7 уйьун буъаглары, 2 вя 5; 3 вя 8 дахили бир тяряфлərи, 1 вя 6; 4 вя 7 хариъи бир тяряфлərи, 3 вя 5; 2 вя 8 дахили чарпаз,1 вя 7; 4 вя 6 хариъи чарпаз буъаглары (шякил 6) ямяля эялир.


  “Б.” анлайышы мцстяви фигур вя ядяди кямиййят кими буъаьын хцсуси шякилдя тяйин олундуьу мцхтялиф щяндяси системлярдя тятбиг едилир. Мяс., ики а вя б век- торлары арасындакы φ Б.-ы

  кими тяйин едилир (шякил 7). Кясишмя нюгтясиндя мцяййян тохунанлары олан яйриляр арасындакы Б. дедикдя, тохунанлар арасында ямяля эялян Б. (шякил 8), дцз хятт вя мцстяви арасындакы Б. (шякил 9) дедикдя, дцз хятт иля онун мцстяви цзяриндяки дцзбуъаглы пройексийасы арасында ямяля эялян Б. (0° иля 90° арасында дяйишир), чарпаз дцз хятляр арасындакы Б. дедикдя, чарпаз хятляря паралел вя бир нюгтядян кечян дцз хятляр арасындакы Б. (шякил 10) баша дцшцлцр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUCAQ


  БУЪАГ – бир нюгтядян чыхан ики мцхтялиф шцадан ибарят щяндяси фигур (шякил 1). Шцалар Б.-ын тяряфляр и, онларын ортаг башланьыъ нюгтяси ися Б.-ын тяпяси ад- ланыр. Бязян Б.-ы ортаг башланьыълы ики шца арасында йерляшян мцстяви щиссяси кими тяйин едирляр. Уйьун тяряфляри вя тяпяляри цст-цстя дцшян Б.-лар бярабяр (конгруент) буъаглар адланыр. Ики буъаьын ортаг тяпяси вя бир ортаг тяряфи варса вя диэяр ики тяряф дцз хятт ямяля эятирирся, беля буъаглар гоншу буъаглар адланыр (шякил 2). Цмумиййятля, ортаг тяпяйя вя бир ортаг тяряфя малик Б.-лара битишик буъаглар дейилир. Бир буъаьын тяряфляри тяпядян башлайараг диэяринин давамыдырса, беля буъаглар гаршылыглы Б.-лар адланыр (шякил 3). Гаршылыглы буъаглар бир-бириня бярабярдир. Тяряфляри дцз хятт ямяля эятирян Б. ачыг буъаг (шякил 4), гоншу Б.-а бярабяр Б. д ц з, ондан кичик Б. – и т и, дцз Б.-дан бюйцк вя ачыг Б.-дан кичик Б. к о р буъаг (шякил 5) адланыр. Б.-ын юлчц ващиди олараг дцз буъаьын 1/90 щиссяси эютцрцлцр; бу, дяряъя адланыр. Б.-ын радиан юлчцсцндян дя истифадя олунур. Бир мцстяви цзяриндя йерляшян ики дцз хяттин цчцнъц дцз хятля кясишмяси заманы 1 вя 5; 2 вя 6; 4 вя 8; 3 вя 7 уйьун буъаглары, 2 вя 5; 3 вя 8 дахили бир тяряфлərи, 1 вя 6; 4 вя 7 хариъи бир тяряфлərи, 3 вя 5; 2 вя 8 дахили чарпаз,1 вя 7; 4 вя 6 хариъи чарпаз буъаглары (шякил 6) ямяля эялир.


  “Б.” анлайышы мцстяви фигур вя ядяди кямиййят кими буъаьын хцсуси шякилдя тяйин олундуьу мцхтялиф щяндяси системлярдя тятбиг едилир. Мяс., ики а вя б век- торлары арасындакы φ Б.-ы

  кими тяйин едилир (шякил 7). Кясишмя нюгтясиндя мцяййян тохунанлары олан яйриляр арасындакы Б. дедикдя, тохунанлар арасында ямяля эялян Б. (шякил 8), дцз хятт вя мцстяви арасындакы Б. (шякил 9) дедикдя, дцз хятт иля онун мцстяви цзяриндяки дцзбуъаглы пройексийасы арасында ямяля эялян Б. (0° иля 90° арасында дяйишир), чарпаз дцз хятляр арасындакы Б. дедикдя, чарпаз хятляря паралел вя бир нюгтядян кечян дцз хятляр арасындакы Б. (шякил 10) баша дцшцлцр.

   

  BUCAQ


  БУЪАГ – бир нюгтядян чыхан ики мцхтялиф шцадан ибарят щяндяси фигур (шякил 1). Шцалар Б.-ын тяряфляр и, онларын ортаг башланьыъ нюгтяси ися Б.-ын тяпяси ад- ланыр. Бязян Б.-ы ортаг башланьыълы ики шца арасында йерляшян мцстяви щиссяси кими тяйин едирляр. Уйьун тяряфляри вя тяпяляри цст-цстя дцшян Б.-лар бярабяр (конгруент) буъаглар адланыр. Ики буъаьын ортаг тяпяси вя бир ортаг тяряфи варса вя диэяр ики тяряф дцз хятт ямяля эятирирся, беля буъаглар гоншу буъаглар адланыр (шякил 2). Цмумиййятля, ортаг тяпяйя вя бир ортаг тяряфя малик Б.-лара битишик буъаглар дейилир. Бир буъаьын тяряфляри тяпядян башлайараг диэяринин давамыдырса, беля буъаглар гаршылыглы Б.-лар адланыр (шякил 3). Гаршылыглы буъаглар бир-бириня бярабярдир. Тяряфляри дцз хятт ямяля эятирян Б. ачыг буъаг (шякил 4), гоншу Б.-а бярабяр Б. д ц з, ондан кичик Б. – и т и, дцз Б.-дан бюйцк вя ачыг Б.-дан кичик Б. к о р буъаг (шякил 5) адланыр. Б.-ын юлчц ващиди олараг дцз буъаьын 1/90 щиссяси эютцрцлцр; бу, дяряъя адланыр. Б.-ын радиан юлчцсцндян дя истифадя олунур. Бир мцстяви цзяриндя йерляшян ики дцз хяттин цчцнъц дцз хятля кясишмяси заманы 1 вя 5; 2 вя 6; 4 вя 8; 3 вя 7 уйьун буъаглары, 2 вя 5; 3 вя 8 дахили бир тяряфлərи, 1 вя 6; 4 вя 7 хариъи бир тяряфлərи, 3 вя 5; 2 вя 8 дахили чарпаз,1 вя 7; 4 вя 6 хариъи чарпаз буъаглары (шякил 6) ямяля эялир.


  “Б.” анлайышы мцстяви фигур вя ядяди кямиййят кими буъаьын хцсуси шякилдя тяйин олундуьу мцхтялиф щяндяси системлярдя тятбиг едилир. Мяс., ики а вя б век- торлары арасындакы φ Б.-ы

  кими тяйин едилир (шякил 7). Кясишмя нюгтясиндя мцяййян тохунанлары олан яйриляр арасындакы Б. дедикдя, тохунанлар арасында ямяля эялян Б. (шякил 8), дцз хятт вя мцстяви арасындакы Б. (шякил 9) дедикдя, дцз хятт иля онун мцстяви цзяриндяки дцзбуъаглы пройексийасы арасында ямяля эялян Б. (0° иля 90° арасында дяйишир), чарпаз дцз хятляр арасындакы Б. дедикдя, чарпаз хятляря паралел вя бир нюгтядян кечян дцз хятляр арасындакы Б. (шякил 10) баша дцшцлцр.