Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK SÜRGÜN

  “БЮЙЦК СЦРЭЦН” – 1604–05 иллярдя Сяфяви шащы Ы Аббасын [1587–1629] фярманы иля Нахчыван ящалисинин зорла Иранын мяркязи р-нларына кючцрцлмяси. Османлы ордусунун щцъумуну (бах Сяфяви-Османлы мцщарибяляри) дайандырмаг мягсядиля Сяфявиляр яняняви “йандырылмыш торпаг” тактикасыны тятбиг етди; “Аразын сол сащилини даьытмаг вя ящалисизляшдирмяк, бцтцн азярбайъанлылары кючцрмяк, ярзаг вя яляф, ня варса эютцрцб, галаныны ися мящв едиб йандырмаг” ямри верилди. Кючцрцлмянин бир сябяби дя Сяфяви шащынын Иранын дахили вилайятляринин мящсулдар гцввялярини инкишаф етдирмяк вя дцнйа транзит тиъарятинин ясас йолуну Сяфяви дювлятинин ъ.-уна кючцрмяк ниййяти иди.
     “Б.с.” нятиъясиндя эениш бир ярази виран едилди. Нахчыван ящалиси, башлыъа олараг, Иранын Дизмар вя Гараъадаь вилайятляриня, Ъулфа ящалиси ися Исфащана вя Мазандарана кючцрцлдц. Дцшмянин ялиня кечмясин дейя, якин сащялярини йандырыб мящв едир, чешмяляри зящярляйирдиляр. Сяфяви тарихчиси Исэяндяр бяй Мцнши (1560/61–1634) “Тарих-и алям арайи Аббаси” (“Дцнйаны бязяйян Аббасын тарихи”) ясяриндя йазырды ки, фярман вериляндян бир нечя эцн сонра шащын гярарэащыны йерляшдирмяйя йер йох иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK SÜRGÜN

  “БЮЙЦК СЦРЭЦН” – 1604–05 иллярдя Сяфяви шащы Ы Аббасын [1587–1629] фярманы иля Нахчыван ящалисинин зорла Иранын мяркязи р-нларына кючцрцлмяси. Османлы ордусунун щцъумуну (бах Сяфяви-Османлы мцщарибяляри) дайандырмаг мягсядиля Сяфявиляр яняняви “йандырылмыш торпаг” тактикасыны тятбиг етди; “Аразын сол сащилини даьытмаг вя ящалисизляшдирмяк, бцтцн азярбайъанлылары кючцрмяк, ярзаг вя яляф, ня варса эютцрцб, галаныны ися мящв едиб йандырмаг” ямри верилди. Кючцрцлмянин бир сябяби дя Сяфяви шащынын Иранын дахили вилайятляринин мящсулдар гцввялярини инкишаф етдирмяк вя дцнйа транзит тиъарятинин ясас йолуну Сяфяви дювлятинин ъ.-уна кючцрмяк ниййяти иди.
     “Б.с.” нятиъясиндя эениш бир ярази виран едилди. Нахчыван ящалиси, башлыъа олараг, Иранын Дизмар вя Гараъадаь вилайятляриня, Ъулфа ящалиси ися Исфащана вя Мазандарана кючцрцлдц. Дцшмянин ялиня кечмясин дейя, якин сащялярини йандырыб мящв едир, чешмяляри зящярляйирдиляр. Сяфяви тарихчиси Исэяндяр бяй Мцнши (1560/61–1634) “Тарих-и алям арайи Аббаси” (“Дцнйаны бязяйян Аббасын тарихи”) ясяриндя йазырды ки, фярман вериляндян бир нечя эцн сонра шащын гярарэащыны йерляшдирмяйя йер йох иди.

  BÖYÜK SÜRGÜN

  “БЮЙЦК СЦРЭЦН” – 1604–05 иллярдя Сяфяви шащы Ы Аббасын [1587–1629] фярманы иля Нахчыван ящалисинин зорла Иранын мяркязи р-нларына кючцрцлмяси. Османлы ордусунун щцъумуну (бах Сяфяви-Османлы мцщарибяляри) дайандырмаг мягсядиля Сяфявиляр яняняви “йандырылмыш торпаг” тактикасыны тятбиг етди; “Аразын сол сащилини даьытмаг вя ящалисизляшдирмяк, бцтцн азярбайъанлылары кючцрмяк, ярзаг вя яляф, ня варса эютцрцб, галаныны ися мящв едиб йандырмаг” ямри верилди. Кючцрцлмянин бир сябяби дя Сяфяви шащынын Иранын дахили вилайятляринин мящсулдар гцввялярини инкишаф етдирмяк вя дцнйа транзит тиъарятинин ясас йолуну Сяфяви дювлятинин ъ.-уна кючцрмяк ниййяти иди.
     “Б.с.” нятиъясиндя эениш бир ярази виран едилди. Нахчыван ящалиси, башлыъа олараг, Иранын Дизмар вя Гараъадаь вилайятляриня, Ъулфа ящалиси ися Исфащана вя Мазандарана кючцрцлдц. Дцшмянин ялиня кечмясин дейя, якин сащялярини йандырыб мящв едир, чешмяляри зящярляйирдиляр. Сяфяви тарихчиси Исэяндяр бяй Мцнши (1560/61–1634) “Тарих-и алям арайи Аббаси” (“Дцнйаны бязяйян Аббасын тарихи”) ясяриндя йазырды ки, фярман вериляндян бир нечя эцн сонра шащын гярарэащыны йерляшдирмяйя йер йох иди.