Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ŞƏRQİ ERQ

  БЮЙЦК ШЯРГИ ЕРГ – Шимали Бюйцк Сящранын бир щиссяси. Ялъязаир вя Тунис яразиляриндядир. Сащ. 100 мин км2-дян чохдур. Игаргар вадисинин дахили делта гумларынын тякрар совурулмасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Чагыл дашлы-эилли кечидлярля айрылан гум тиряляри (щцнд. 300 м-ядяк) эениш йайылмышдыр. Гумлуглар кол вя дянли биткилярин узун кюкляри иля бяркимишдир. Кечидляр бойу йоллар салынмышдыр. Надир ващяляр (Уаргла, Туггурт, Гадамес), нефт (Щасси ял-Гасси, Щасси Месауд вя с.) вя тябии газ йатаглары вар.

                                                                    Бюйцк Шярги Ерг. Тунис.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ŞƏRQİ ERQ

  БЮЙЦК ШЯРГИ ЕРГ – Шимали Бюйцк Сящранын бир щиссяси. Ялъязаир вя Тунис яразиляриндядир. Сащ. 100 мин км2-дян чохдур. Игаргар вадисинин дахили делта гумларынын тякрар совурулмасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Чагыл дашлы-эилли кечидлярля айрылан гум тиряляри (щцнд. 300 м-ядяк) эениш йайылмышдыр. Гумлуглар кол вя дянли биткилярин узун кюкляри иля бяркимишдир. Кечидляр бойу йоллар салынмышдыр. Надир ващяляр (Уаргла, Туггурт, Гадамес), нефт (Щасси ял-Гасси, Щасси Месауд вя с.) вя тябии газ йатаглары вар.

                                                                    Бюйцк Шярги Ерг. Тунис.


  BÖYÜK ŞƏRQİ ERQ

  БЮЙЦК ШЯРГИ ЕРГ – Шимали Бюйцк Сящранын бир щиссяси. Ялъязаир вя Тунис яразиляриндядир. Сащ. 100 мин км2-дян чохдур. Игаргар вадисинин дахили делта гумларынын тякрар совурулмасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Чагыл дашлы-эилли кечидлярля айрылан гум тиряляри (щцнд. 300 м-ядяк) эениш йайылмышдыр. Гумлуглар кол вя дянли биткилярин узун кюкляри иля бяркимишдир. Кечидляр бойу йоллар салынмышдыр. Надир ващяляр (Уаргла, Туггурт, Гадамес), нефт (Щасси ял-Гасси, Щасси Месауд вя с.) вя тябии газ йатаглары вар.

                                                                    Бюйцк Шярги Ерг. Тунис.