Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUCAQDİŞLİ ÇARX


  BUCAQDИШLИ ЧARX, шеврон чарх (фр. ъщеврон – чаты) – В-шякилли (буъагшякилли) чяп дишляри олан силиндрик дишли чарх. Дцздишли чархла мцгайисядя Б.ч.-ын сяси даща аздыр, яйилмяйя йахшы ишляйир, апарыъы габилиййяти йцксякдир. Дишин щяр щиссясиня тясир едян ох гцввяляри гаршылыглы мцвазинятя эялдийиндян Б.ч. ютцрцъцляриндя дайаг йатагларынын гурулмасы тяляб олунмур. Б.ч., ясасян, бюйцк гцввяляри ютцрмяк цчцн тятбиг едилир.


  Буъагдишли чарх.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUCAQDİŞLİ ÇARX


  BUCAQDИШLИ ЧARX, шеврон чарх (фр. ъщеврон – чаты) – В-шякилли (буъагшякилли) чяп дишляри олан силиндрик дишли чарх. Дцздишли чархла мцгайисядя Б.ч.-ын сяси даща аздыр, яйилмяйя йахшы ишляйир, апарыъы габилиййяти йцксякдир. Дишин щяр щиссясиня тясир едян ох гцввяляри гаршылыглы мцвазинятя эялдийиндян Б.ч. ютцрцъцляриндя дайаг йатагларынын гурулмасы тяляб олунмур. Б.ч., ясасян, бюйцк гцввяляри ютцрмяк цчцн тятбиг едилир.


  Буъагдишли чарх.

  BUCAQDİŞLİ ÇARX


  BUCAQDИШLИ ЧARX, шеврон чарх (фр. ъщеврон – чаты) – В-шякилли (буъагшякилли) чяп дишляри олан силиндрик дишли чарх. Дцздишли чархла мцгайисядя Б.ч.-ын сяси даща аздыр, яйилмяйя йахшы ишляйир, апарыъы габилиййяти йцксякдир. Дишин щяр щиссясиня тясир едян ох гцввяляри гаршылыглы мцвазинятя эялдийиндян Б.ч. ютцрцъцляриндя дайаг йатагларынын гурулмасы тяляб олунмур. Б.ч., ясасян, бюйцк гцввяляри ютцрмяк цчцн тятбиг едилир.


  Буъагдишли чарх.