Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK TAĞLAR

  БЮЙЦК ТАЬЛАР – Азярб. Респ. Хоъавянд р-нунда кянд. Бюйцк Таьлар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 41 км ъ.-г.-дя, Гуруъайын (Араз щювзяси) сол сащилиндян 1,5 км аралы, даьлыг яразидядир. Ящ. 1096 (1992); ишьалдан (1992, октйабр) яввял якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьул олмушдур. Орта мяктяб, мядяниййят еви,  клуб, хястяхана вар иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK TAĞLAR

  БЮЙЦК ТАЬЛАР – Азярб. Респ. Хоъавянд р-нунда кянд. Бюйцк Таьлар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 41 км ъ.-г.-дя, Гуруъайын (Араз щювзяси) сол сащилиндян 1,5 км аралы, даьлыг яразидядир. Ящ. 1096 (1992); ишьалдан (1992, октйабр) яввял якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьул олмушдур. Орта мяктяб, мядяниййят еви,  клуб, хястяхана вар иди.

  BÖYÜK TAĞLAR

  БЮЙЦК ТАЬЛАР – Азярб. Респ. Хоъавянд р-нунда кянд. Бюйцк Таьлар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 41 км ъ.-г.-дя, Гуруъайын (Араз щювзяси) сол сащилиндян 1,5 км аралы, даьлыг яразидядир. Ящ. 1096 (1992); ишьалдан (1992, октйабр) яввял якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьул олмушдур. Орта мяктяб, мядяниййят еви,  клуб, хястяхана вар иди.