Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUCAQLIQ


  BUCAQLIQ, эцнйя – 1) машын деталлары сятщляринин гаршылыглы перпендикулйарлыьыны йохламаг, нишан гоймаг вя с. цчцн тятбиг едилян алят; 90° буъаг алтында бяркидилмиш ики тамаса (метал, тахта вя йа пластик кцтлядян) шяклиндядир. 2) Бир буъаьы 90°, диэяр ики буъаьы щяр бири 45° вя йахуд 30° вя 60° олан дцзбуъаглы цчбуъаг формасында чертйож аляти. 3) Бору кямярлярини дюнэялярдя буъаг алтында бирляшдирмяк цчцн ишлядилян фасонлу гыса бянд.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUCAQLIQ


  BUCAQLIQ, эцнйя – 1) машын деталлары сятщляринин гаршылыглы перпендикулйарлыьыны йохламаг, нишан гоймаг вя с. цчцн тятбиг едилян алят; 90° буъаг алтында бяркидилмиш ики тамаса (метал, тахта вя йа пластик кцтлядян) шяклиндядир. 2) Бир буъаьы 90°, диэяр ики буъаьы щяр бири 45° вя йахуд 30° вя 60° олан дцзбуъаглы цчбуъаг формасында чертйож аляти. 3) Бору кямярлярини дюнэялярдя буъаг алтында бирляшдирмяк цчцн ишлядилян фасонлу гыса бянд.

  BUCAQLIQ


  BUCAQLIQ, эцнйя – 1) машын деталлары сятщляринин гаршылыглы перпендикулйарлыьыны йохламаг, нишан гоймаг вя с. цчцн тятбиг едилян алят; 90° буъаг алтында бяркидилмиш ики тамаса (метал, тахта вя йа пластик кцтлядян) шяклиндядир. 2) Бир буъаьы 90°, диэяр ики буъаьы щяр бири 45° вя йахуд 30° вя 60° олан дцзбуъаглы цчбуъаг формасында чертйож аляти. 3) Бору кямярлярини дюнэялярдя буъаг алтында бирляшдирмяк цчцн ишлядилян фасонлу гыса бянд.