Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK TAP

  БЮЙЦК ТАП – РФ-дя, Тцмен вил.-нин Ханты-Манси Мухтар Мащалында чай. Конда чайынын (Иртыш чайы щювзяси) сол голу. Уз. 504 км, щювзясинин сащ. 6,7 мин км2. Тап-То эюлцндян башланыр. Батаглыг вя эюлляр бойу ъ.-а ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 36 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк донмуш олур.

                                                                     Бюйцк Тап чайы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK TAP

  БЮЙЦК ТАП – РФ-дя, Тцмен вил.-нин Ханты-Манси Мухтар Мащалында чай. Конда чайынын (Иртыш чайы щювзяси) сол голу. Уз. 504 км, щювзясинин сащ. 6,7 мин км2. Тап-То эюлцндян башланыр. Батаглыг вя эюлляр бойу ъ.-а ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 36 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк донмуш олур.

                                                                     Бюйцк Тап чайы.


  BÖYÜK TAP

  БЮЙЦК ТАП – РФ-дя, Тцмен вил.-нин Ханты-Манси Мухтар Мащалында чай. Конда чайынын (Иртыш чайы щювзяси) сол голу. Уз. 504 км, щювзясинин сащ. 6,7 мин км2. Тап-То эюлцндян башланыр. Батаглыг вя эюлляр бойу ъ.-а ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 36 м3/сан. Октйабрын сону – нойабрын яввялиндян апрелин сону – майын яввялинядяк донмуш олур.

                                                                     Бюйцк Тап чайы.