Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUCURQAD

  BUCURQAD – щярякят едян канат, йахуд зянъир васитясиля йцкцн йерини дяйишян галдырыъы машын. Йцклярин (блок, дарваза вя с.) галдырылмасы вя дашынмасы цчцн садя Б. щяля гядим заманлардан истифадя олунурду. Гядим Мисирдя вя Гядим Чиндя пирамидаларын тикинтиси вя йатагларын ишлянмяси, сонралар (14–15 ясрлярдя) филиз сянайеси, иншаат ишляри вя с. цчцн Б.-лар тятбиг едилмишдир. Стасионар (даими вя йа мцвяггяти юзцл цзяриндя гойулан, йахуд диварлара вя таван юртцкляриня бяркидилян) вя сяййар (релс цзяриндя щярякят едян вя йа релссиз, арабалара гурашдырылан) Б.-лар вар. Б. ял иля, йахуд машынла (електрик, дахилийанма, бязян бухар, щидравлик, пневматик мцщярриклярля) щярякятя эятирилир. Сцртцнмя барабаны шагули йерляшдирилмиш Б. шпил вя йа кабестан (эями Б.-ы) адланыр. Б. йцклямя, бошалтма, тикинти, гурашдырма, тямир, анбар ишляриндя, щярякят васитяляринин маневриндя, кясилмиш аьаъларын сцрцдцлмясиндя, лювбярлярин галдырылмасында (брашпил) мцстягил машын кими, йергазан вя йол машынлары, галдырыъы кран, канат йоллары, скрепер вя газыма гурьуларында (бах Газыма буъургады) ися машын щиссяси кими тятбиг едилир.


  Ял иля щярякятя эятирилян буъургад

  електрик буъургад

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUCURQAD

  BUCURQAD – щярякят едян канат, йахуд зянъир васитясиля йцкцн йерини дяйишян галдырыъы машын. Йцклярин (блок, дарваза вя с.) галдырылмасы вя дашынмасы цчцн садя Б. щяля гядим заманлардан истифадя олунурду. Гядим Мисирдя вя Гядим Чиндя пирамидаларын тикинтиси вя йатагларын ишлянмяси, сонралар (14–15 ясрлярдя) филиз сянайеси, иншаат ишляри вя с. цчцн Б.-лар тятбиг едилмишдир. Стасионар (даими вя йа мцвяггяти юзцл цзяриндя гойулан, йахуд диварлара вя таван юртцкляриня бяркидилян) вя сяййар (релс цзяриндя щярякят едян вя йа релссиз, арабалара гурашдырылан) Б.-лар вар. Б. ял иля, йахуд машынла (електрик, дахилийанма, бязян бухар, щидравлик, пневматик мцщярриклярля) щярякятя эятирилир. Сцртцнмя барабаны шагули йерляшдирилмиш Б. шпил вя йа кабестан (эями Б.-ы) адланыр. Б. йцклямя, бошалтма, тикинти, гурашдырма, тямир, анбар ишляриндя, щярякят васитяляринин маневриндя, кясилмиш аьаъларын сцрцдцлмясиндя, лювбярлярин галдырылмасында (брашпил) мцстягил машын кими, йергазан вя йол машынлары, галдырыъы кран, канат йоллары, скрепер вя газыма гурьуларында (бах Газыма буъургады) ися машын щиссяси кими тятбиг едилир.


  Ял иля щярякятя эятирилян буъургад

  електрик буъургад

   

  BUCURQAD

  BUCURQAD – щярякят едян канат, йахуд зянъир васитясиля йцкцн йерини дяйишян галдырыъы машын. Йцклярин (блок, дарваза вя с.) галдырылмасы вя дашынмасы цчцн садя Б. щяля гядим заманлардан истифадя олунурду. Гядим Мисирдя вя Гядим Чиндя пирамидаларын тикинтиси вя йатагларын ишлянмяси, сонралар (14–15 ясрлярдя) филиз сянайеси, иншаат ишляри вя с. цчцн Б.-лар тятбиг едилмишдир. Стасионар (даими вя йа мцвяггяти юзцл цзяриндя гойулан, йахуд диварлара вя таван юртцкляриня бяркидилян) вя сяййар (релс цзяриндя щярякят едян вя йа релссиз, арабалара гурашдырылан) Б.-лар вар. Б. ял иля, йахуд машынла (електрик, дахилийанма, бязян бухар, щидравлик, пневматик мцщярриклярля) щярякятя эятирилир. Сцртцнмя барабаны шагули йерляшдирилмиш Б. шпил вя йа кабестан (эями Б.-ы) адланыр. Б. йцклямя, бошалтма, тикинти, гурашдырма, тямир, анбар ишляриндя, щярякят васитяляринин маневриндя, кясилмиш аьаъларын сцрцдцлмясиндя, лювбярлярин галдырылмасында (брашпил) мцстягил машын кими, йергазан вя йол машынлары, галдырыъы кран, канат йоллары, скрепер вя газыма гурьуларында (бах Газыма буъургады) ися машын щиссяси кими тятбиг едилир.


  Ял иля щярякятя эятирилян буъургад

  електрик буъургад