Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEOQRAFİYA

   (архео…    +    …графийа) – йазылы тарихи мянбялярин топланмасы, тясвири вя няшри иля мяшьул олан кюмякчи тарих-филолоэийа фянни. Мянбялярин идентификасийасы, онларын хариъи хцсусиййятляринин, йаранма тарихинин мцяййянляшдирилмяси, мятнин яслинин мяншяйинин, мцяллифинин тяйин едилмяси вя с. бу кими археографик фяалиййят нювлярини цмуми методика бирляшдирир. А. елми биликлярин диэяр сащяляри – архившцнаслыг, мянбяшцнаслыг, мянтшцнаслыг, китабшцнаслыг, палеографийа вя с. иля сых баьлыдыр.

       Азярб. тарихиня даир рясми сянядляри илк дяфя чар Русийасы дюврцндя Гафгаз Археографийа Комиссийасы дяръ етмишдир. 20 ясрин 20-ъи илляриндя А. сащясиндя иши Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти эюрмцшдцр. Ъямиййят 1926 илдя “Эцлцстани-Ирям” (русъа), “Шяки ханларынын тарихи” ясярлярини няшр етдирмишдир. Тарихи сянядлярин няшри вя А. проблемляринин юйрянилмяси сонралар цч ясас мяркяздя – Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту, Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Баш Архив Идаряси вя Азярб. КП МК Партийа Тарихи Ин-тунда топланмышдыр. Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту Азярб. тарихиня аид гиймятли сяняд вя мянбяляр чап етдирмишдир: Мирзя Адыэюзял бяйин “Гарабаьнамя”си (1950), Ящмяд бяй Ъаванширин “Гарабаь ханлыьынын сийаси вязиййятиня даир” (1958), Исэяндяр бяй Щаъынскинин “Губалы  Фятяли  ханын  щяйаты”  (1959), Мирзя Ъамал Ъаванширин “Гарабаь тарихи”  (1959),  Аббасгулу  аьа  Бакыхановун “Эцлцстани-Ирям”   (1970; фарсъа   елмитянгиди мятн) вя с. 1947–59 иллярдя Баш Архив Идаряси Азярб. тарихинин мцхтялиф дюврляриня аид республика мяркязи дювлят архивляриндя сахланылан сянядляри дяръ етдирмишдир. 1970–80-ъи иллярдя Азярб. ССР ЕА Шяргшцнаслыг Ин-ту тяряфиндян Азярб. тарихиня аид яряб вя тцрк дилляриндян тяръцмя  олунмуш  чохлу  мянбя  чап  олунмушдур. 1991 илдя дювлят мцстягиллийи бярпа едилдикдян сонра Азярб.-да тарихи мянбя вя сянядлярин юйрянилмяси вя няшри иши даща да артмышдыр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEOQRAFİYA

   (архео…    +    …графийа) – йазылы тарихи мянбялярин топланмасы, тясвири вя няшри иля мяшьул олан кюмякчи тарих-филолоэийа фянни. Мянбялярин идентификасийасы, онларын хариъи хцсусиййятляринин, йаранма тарихинин мцяййянляшдирилмяси, мятнин яслинин мяншяйинин, мцяллифинин тяйин едилмяси вя с. бу кими археографик фяалиййят нювлярини цмуми методика бирляшдирир. А. елми биликлярин диэяр сащяляри – архившцнаслыг, мянбяшцнаслыг, мянтшцнаслыг, китабшцнаслыг, палеографийа вя с. иля сых баьлыдыр.

       Азярб. тарихиня даир рясми сянядляри илк дяфя чар Русийасы дюврцндя Гафгаз Археографийа Комиссийасы дяръ етмишдир. 20 ясрин 20-ъи илляриндя А. сащясиндя иши Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти эюрмцшдцр. Ъямиййят 1926 илдя “Эцлцстани-Ирям” (русъа), “Шяки ханларынын тарихи” ясярлярини няшр етдирмишдир. Тарихи сянядлярин няшри вя А. проблемляринин юйрянилмяси сонралар цч ясас мяркяздя – Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту, Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Баш Архив Идаряси вя Азярб. КП МК Партийа Тарихи Ин-тунда топланмышдыр. Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту Азярб. тарихиня аид гиймятли сяняд вя мянбяляр чап етдирмишдир: Мирзя Адыэюзял бяйин “Гарабаьнамя”си (1950), Ящмяд бяй Ъаванширин “Гарабаь ханлыьынын сийаси вязиййятиня даир” (1958), Исэяндяр бяй Щаъынскинин “Губалы  Фятяли  ханын  щяйаты”  (1959), Мирзя Ъамал Ъаванширин “Гарабаь тарихи”  (1959),  Аббасгулу  аьа  Бакыхановун “Эцлцстани-Ирям”   (1970; фарсъа   елмитянгиди мятн) вя с. 1947–59 иллярдя Баш Архив Идаряси Азярб. тарихинин мцхтялиф дюврляриня аид республика мяркязи дювлят архивляриндя сахланылан сянядляри дяръ етдирмишдир. 1970–80-ъи иллярдя Азярб. ССР ЕА Шяргшцнаслыг Ин-ту тяряфиндян Азярб. тарихиня аид яряб вя тцрк дилляриндян тяръцмя  олунмуш  чохлу  мянбя  чап  олунмушдур. 1991 илдя дювлят мцстягиллийи бярпа едилдикдян сонра Азярб.-да тарихи мянбя вя сянядлярин юйрянилмяси вя няшри иши даща да артмышдыр.

   

  ARXEOQRAFİYA

   (архео…    +    …графийа) – йазылы тарихи мянбялярин топланмасы, тясвири вя няшри иля мяшьул олан кюмякчи тарих-филолоэийа фянни. Мянбялярин идентификасийасы, онларын хариъи хцсусиййятляринин, йаранма тарихинин мцяййянляшдирилмяси, мятнин яслинин мяншяйинин, мцяллифинин тяйин едилмяси вя с. бу кими археографик фяалиййят нювлярини цмуми методика бирляшдирир. А. елми биликлярин диэяр сащяляри – архившцнаслыг, мянбяшцнаслыг, мянтшцнаслыг, китабшцнаслыг, палеографийа вя с. иля сых баьлыдыр.

       Азярб. тарихиня даир рясми сянядляри илк дяфя чар Русийасы дюврцндя Гафгаз Археографийа Комиссийасы дяръ етмишдир. 20 ясрин 20-ъи илляриндя А. сащясиндя иши Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти эюрмцшдцр. Ъямиййят 1926 илдя “Эцлцстани-Ирям” (русъа), “Шяки ханларынын тарихи” ясярлярини няшр етдирмишдир. Тарихи сянядлярин няшри вя А. проблемляринин юйрянилмяси сонралар цч ясас мяркяздя – Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту, Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Баш Архив Идаряси вя Азярб. КП МК Партийа Тарихи Ин-тунда топланмышдыр. Азярб. ССР ЕА Тарих Ин-ту Азярб. тарихиня аид гиймятли сяняд вя мянбяляр чап етдирмишдир: Мирзя Адыэюзял бяйин “Гарабаьнамя”си (1950), Ящмяд бяй Ъаванширин “Гарабаь ханлыьынын сийаси вязиййятиня даир” (1958), Исэяндяр бяй Щаъынскинин “Губалы  Фятяли  ханын  щяйаты”  (1959), Мирзя Ъамал Ъаванширин “Гарабаь тарихи”  (1959),  Аббасгулу  аьа  Бакыхановун “Эцлцстани-Ирям”   (1970; фарсъа   елмитянгиди мятн) вя с. 1947–59 иллярдя Баш Архив Идаряси Азярб. тарихинин мцхтялиф дюврляриня аид республика мяркязи дювлят архивляриндя сахланылан сянядляри дяръ етдирмишдир. 1970–80-ъи иллярдя Азярб. ССР ЕА Шяргшцнаслыг Ин-ту тяряфиндян Азярб. тарихиня аид яряб вя тцрк дилляриндян тяръцмя  олунмуш  чохлу  мянбя  чап  олунмушдур. 1991 илдя дювлят мцстягиллийи бярпа едилдикдян сонра Азярб.-да тарихи мянбя вя сянядлярин юйрянилмяси вя няшри иши даща да артмышдыр.