Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDAQ CÜMLƏ

  БУДАГ ЪЦМЛЯ – табели мцряккяб ъцмлянин баш ъцмляйя семантик вя грамматик ъящятдян табе олан тяркиб щиссяси. Б.ъ. баш ъцмляйя мцхтялиф ъящятдян хидмят едир: баш ъцмлянин бир цзвцнц тамамлайыр вя йа изащ едир; баш ъцмлядя ифадя олунан щал-щярякятин заманыны, йерини, сябябини вя диэяр яламятлярини билдирир. Азярбайъан дилиндя Б.ъ.-нин ашаьыдакы нювляри вардыр: мцбтяда Б.ъ.-си; хябяр Б.ъ.-си; тамамлыг Б.ъ.-си; тяйин Б.ъ.-си; зярфлик Б.ъ.-ляри (заман Б.ъ.-си; йер Б.ъ.-си; сябяб Б.ъ.-си; мягсяд Б.ъ.-си; кямиййят Б.ъ.-си; тярзи-щярякят Б.ъ.-си; шярт Б.ъ.-си; нятиъя Б.ъ.-си). Яд.: Абдуллайев Я. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; А б д уллайев Я., Ъяфяров Н., Сейидов Й., Щ я с ян о в А. Мцасир Азярбайъан дили. IV щисся. Синтаксис.
  Б., 2009.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDAQ CÜMLƏ

  БУДАГ ЪЦМЛЯ – табели мцряккяб ъцмлянин баш ъцмляйя семантик вя грамматик ъящятдян табе олан тяркиб щиссяси. Б.ъ. баш ъцмляйя мцхтялиф ъящятдян хидмят едир: баш ъцмлянин бир цзвцнц тамамлайыр вя йа изащ едир; баш ъцмлядя ифадя олунан щал-щярякятин заманыны, йерини, сябябини вя диэяр яламятлярини билдирир. Азярбайъан дилиндя Б.ъ.-нин ашаьыдакы нювляри вардыр: мцбтяда Б.ъ.-си; хябяр Б.ъ.-си; тамамлыг Б.ъ.-си; тяйин Б.ъ.-си; зярфлик Б.ъ.-ляри (заман Б.ъ.-си; йер Б.ъ.-си; сябяб Б.ъ.-си; мягсяд Б.ъ.-си; кямиййят Б.ъ.-си; тярзи-щярякят Б.ъ.-си; шярт Б.ъ.-си; нятиъя Б.ъ.-си). Яд.: Абдуллайев Я. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; А б д уллайев Я., Ъяфяров Н., Сейидов Й., Щ я с ян о в А. Мцасир Азярбайъан дили. IV щисся. Синтаксис.
  Б., 2009.

  BUDAQ CÜMLƏ

  БУДАГ ЪЦМЛЯ – табели мцряккяб ъцмлянин баш ъцмляйя семантик вя грамматик ъящятдян табе олан тяркиб щиссяси. Б.ъ. баш ъцмляйя мцхтялиф ъящятдян хидмят едир: баш ъцмлянин бир цзвцнц тамамлайыр вя йа изащ едир; баш ъцмлядя ифадя олунан щал-щярякятин заманыны, йерини, сябябини вя диэяр яламятлярини билдирир. Азярбайъан дилиндя Б.ъ.-нин ашаьыдакы нювляри вардыр: мцбтяда Б.ъ.-си; хябяр Б.ъ.-си; тамамлыг Б.ъ.-си; тяйин Б.ъ.-си; зярфлик Б.ъ.-ляри (заман Б.ъ.-си; йер Б.ъ.-си; сябяб Б.ъ.-си; мягсяд Б.ъ.-си; кямиййят Б.ъ.-си; тярзи-щярякят Б.ъ.-си; шярт Б.ъ.-си; нятиъя Б.ъ.-си). Яд.: Абдуллайев Я. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; А б д уллайев Я., Ъяфяров Н., Сейидов Й., Щ я с ян о в А. Мцасир Азярбайъан дили. IV щисся. Синтаксис.
  Б., 2009.