Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDAQLANMA NÖQTƏSİ


  БУДАГЛАНМА НЮГТЯСИ – чохгиймятли аналитик ф (з) функсийа (бах Аналитик функсийа) нюгтяси. Комплекс мцстявидя мяркязи Б.н.-ндя олан истянилян гядяр кичик радиуслу чевряляр цзря дювр етдикдя, верилмиш функсийанын гиймятляри фасилясиз дяйишир вя илкин сечилмиш гиймятлярдян фяргли гиймятляря эятирир. Мяс., з=0 нюгтяси вя йа Лнз функсийасынын Б.н.-дир; √ з онун ятрафында бир дяфя дювр етдикдя, биринъи функсийанын гиймяти ишарясини дяйишир, икинъи функсийа ися +2π и топлананына малик олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDAQLANMA NÖQTƏSİ


  БУДАГЛАНМА НЮГТЯСИ – чохгиймятли аналитик ф (з) функсийа (бах Аналитик функсийа) нюгтяси. Комплекс мцстявидя мяркязи Б.н.-ндя олан истянилян гядяр кичик радиуслу чевряляр цзря дювр етдикдя, верилмиш функсийанын гиймятляри фасилясиз дяйишир вя илкин сечилмиш гиймятлярдян фяргли гиймятляря эятирир. Мяс., з=0 нюгтяси вя йа Лнз функсийасынын Б.н.-дир; √ з онун ятрафында бир дяфя дювр етдикдя, биринъи функсийанын гиймяти ишарясини дяйишир, икинъи функсийа ися +2π и топлананына малик олур.

  BUDAQLANMA NÖQTƏSİ


  БУДАГЛАНМА НЮГТЯСИ – чохгиймятли аналитик ф (з) функсийа (бах Аналитик функсийа) нюгтяси. Комплекс мцстявидя мяркязи Б.н.-ндя олан истянилян гядяр кичик радиуслу чевряляр цзря дювр етдикдя, верилмиш функсийанын гиймятляри фасилясиз дяйишир вя илкин сечилмиш гиймятлярдян фяргли гиймятляря эятирир. Мяс., з=0 нюгтяси вя йа Лнз функсийасынын Б.н.-дир; √ з онун ятрафында бир дяфя дювр етдикдя, биринъи функсийанын гиймяти ишарясини дяйишир, икинъи функсийа ися +2π и топлананына малик олур.