Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDAQOV


  БУДÁГОВ Лазар Захарович (12.4.1812,Щяштярхан – 30.12.1878, Петербург) – рус дилчиси, педагог. Тифлис эимназийасында Азярб. вя фарс дилляриндян (1840–44), Петербург ун-тиндя Азярб. вя тцрк дилляриндян (1845–70) дярс демишдир. “Мцхтясяр татар дили дярслийи” (1844), “Тцрк-татар Азярбайъан лящъясиня даир практик тялимат” (1857), 2 ъилдлик “Тцрк-татар дилляринин мцгайисяли лцьяти” (1869–71) ясярлярiнин мцяллифидир.Ясяри: Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1–2, М., 1960.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDAQOV


  БУДÁГОВ Лазар Захарович (12.4.1812,Щяштярхан – 30.12.1878, Петербург) – рус дилчиси, педагог. Тифлис эимназийасында Азярб. вя фарс дилляриндян (1840–44), Петербург ун-тиндя Азярб. вя тцрк дилляриндян (1845–70) дярс демишдир. “Мцхтясяр татар дили дярслийи” (1844), “Тцрк-татар Азярбайъан лящъясиня даир практик тялимат” (1857), 2 ъилдлик “Тцрк-татар дилляринин мцгайисяли лцьяти” (1869–71) ясярлярiнин мцяллифидир.Ясяри: Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1–2, М., 1960.

  BUDAQOV


  БУДÁГОВ Лазар Захарович (12.4.1812,Щяштярхан – 30.12.1878, Петербург) – рус дилчиси, педагог. Тифлис эимназийасында Азярб. вя фарс дилляриндян (1840–44), Петербург ун-тиндя Азярб. вя тцрк дилляриндян (1845–70) дярс демишдир. “Мцхтясяр татар дили дярслийи” (1844), “Тцрк-татар Азярбайъан лящъясиня даир практик тялимат” (1857), 2 ъилдлик “Тцрк-татар дилляринин мцгайисяли лцьяти” (1869–71) ясярлярiнин мцяллифидир.Ясяри: Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1–2, М., 1960.