Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDAQOVA


  БУДАГОВА Зярифя Исмайыл гызы (28.4.1929, Иряван – 7.11.1989, Бакы) – Азярб. дилчиси. Филолоэийа е.д. (1963), проф. (1968), Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1980).Азярб. ССР ЕА Нясими ад. Дилчилик Ин-тунда бюйцк елми ишчи (1953–55), мцасир Азярб. дили шюбясинин мцдири (1955–89), директор мцавини (1984–88) вя директор (1988–89) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мцасир Азярб. дилинин морфолоэийасы, синтаксиси, орфографийасы вя цслубиййатына, тцрколоэийанын актуал проблемляриня щяср едилмишдир. Б. “Азярбайъан дилинин грамматикасы” (щ. 1–2, 1959–60), “Азярбайъан бядии дилинин цслубиййаты” (1970) вя с. ясярлярин мцяллиф вя редакторларындан олмушдур.Ясярляри: Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя садя ъцмля. Б., 1964; Азярбайъан дилиндя дурьу ишаряляри. Б., 1977; Мцасир Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Б., 1985.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDAQOVA


  БУДАГОВА Зярифя Исмайыл гызы (28.4.1929, Иряван – 7.11.1989, Бакы) – Азярб. дилчиси. Филолоэийа е.д. (1963), проф. (1968), Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1980).Азярб. ССР ЕА Нясими ад. Дилчилик Ин-тунда бюйцк елми ишчи (1953–55), мцасир Азярб. дили шюбясинин мцдири (1955–89), директор мцавини (1984–88) вя директор (1988–89) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мцасир Азярб. дилинин морфолоэийасы, синтаксиси, орфографийасы вя цслубиййатына, тцрколоэийанын актуал проблемляриня щяср едилмишдир. Б. “Азярбайъан дилинин грамматикасы” (щ. 1–2, 1959–60), “Азярбайъан бядии дилинин цслубиййаты” (1970) вя с. ясярлярин мцяллиф вя редакторларындан олмушдур.Ясярляри: Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя садя ъцмля. Б., 1964; Азярбайъан дилиндя дурьу ишаряляри. Б., 1977; Мцасир Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Б., 1985.

  BUDAQOVA


  БУДАГОВА Зярифя Исмайыл гызы (28.4.1929, Иряван – 7.11.1989, Бакы) – Азярб. дилчиси. Филолоэийа е.д. (1963), проф. (1968), Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1980).Азярб. ССР ЕА Нясими ад. Дилчилик Ин-тунда бюйцк елми ишчи (1953–55), мцасир Азярб. дили шюбясинин мцдири (1955–89), директор мцавини (1984–88) вя директор (1988–89) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мцасир Азярб. дилинин морфолоэийасы, синтаксиси, орфографийасы вя цслубиййатына, тцрколоэийанын актуал проблемляриня щяср едилмишдир. Б. “Азярбайъан дилинин грамматикасы” (щ. 1–2, 1959–60), “Азярбайъан бядии дилинин цслубиййаты” (1970) вя с. ясярлярин мцяллиф вя редакторларындан олмушдур.Ясярляри: Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя садя ъцмля. Б., 1964; Азярбайъан дилиндя дурьу ишаряляри. Б., 1977; Мцасир Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Б., 1985.