Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU

  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа Ин-ту – Азярб. ЕА Тарих Ин-тунун няздиндяки археолоэийа вя етнографийа секторунун ясасында 1993 илдя йарадылмышдыр;  Нахчыван,  Гябяля,  Шамахы,  Шяки, Гах, Эянъя вя диэяр бюлэялярдя археоложи базалары вар. Ин-т Азярб.-ын мцхтялиф бюлэяляриня  40-дан  чох  археоложи  вя  етнографик експедисийалар тяшкил етмишдир. Интун   няздиндя   Археолоэийа   вя   Етнографийа Музейи фяалиййят эюстярир. Бах щямчинин “Азярбайъан” хцсуси ъилдиня.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU

  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа Ин-ту – Азярб. ЕА Тарих Ин-тунун няздиндяки археолоэийа вя етнографийа секторунун ясасында 1993 илдя йарадылмышдыр;  Нахчыван,  Гябяля,  Шамахы,  Шяки, Гах, Эянъя вя диэяр бюлэялярдя археоложи базалары вар. Ин-т Азярб.-ын мцхтялиф бюлэяляриня  40-дан  чох  археоложи  вя  етнографик експедисийалар тяшкил етмишдир. Интун   няздиндя   Археолоэийа   вя   Етнографийа Музейи фяалиййят эюстярир. Бах щямчинин “Азярбайъан” хцсуси ъилдиня.

  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU

  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа Ин-ту – Азярб. ЕА Тарих Ин-тунун няздиндяки археолоэийа вя етнографийа секторунун ясасында 1993 илдя йарадылмышдыр;  Нахчыван,  Гябяля,  Шамахы,  Шяки, Гах, Эянъя вя диэяр бюлэялярдя археоложи базалары вар. Ин-т Азярб.-ын мцхтялиф бюлэяляриня  40-дан  чох  археоложи  вя  етнографик експедисийалар тяшкил етмишдир. Интун   няздиндя   Археолоэийа   вя   Етнографийа Музейи фяалиййят эюстярир. Бах щямчинин “Азярбайъан” хцсуси ъилдиня.