Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA MUZEYİ

  1981  илдя  Бакыда  йарадылмышдыр.  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа  Ин-тунун  няздиндядир.  Гяdim  вя  орта  ясрлярин  maddi  mяdяniyyяt abidяlяrinin    toplanmasы,    mцhafizяsi    vя nцmayiш  etdirilmяsi  ilя  mяшьul  olур.  Музейдя археоложи газынты материалларындан тяшкил едилян вя щяр ил йенилянян експозисийалардан ибарят сярэиляр кечирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA MUZEYİ

  1981  илдя  Бакыда  йарадылмышдыр.  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа  Ин-тунун  няздиндядир.  Гяdim  вя  орта  ясрлярин  maddi  mяdяniyyяt abidяlяrinin    toplanmasы,    mцhafizяsi    vя nцmayiш  etdirilmяsi  ilя  mяшьul  olур.  Музейдя археоложи газынты материалларындан тяшкил едилян вя щяр ил йенилянян експозисийалардан ибарят сярэиляр кечирилир.

  ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA MUZEYİ

  1981  илдя  Бакыда  йарадылмышдыр.  АМЕА-нын  Археолоэийа  вя Етнографийа  Ин-тунун  няздиндядир.  Гяdim  вя  орта  ясрлярин  maddi  mяdяniyyяt abidяlяrinin    toplanmasы,    mцhafizяsi    vя nцmayiш  etdirilmяsi  ilя  mяшьul  olур.  Музейдя археоложи газынты материалларындан тяшкил едилян вя щяр ил йенилянян експозисийалардан ибарят сярэиляр кечирилир.