Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK TUTQUN LƏKƏ

  БЮЙЦК ТУТГУН ЛЯКЯ – Нептунун Ъ. йарымкцрясиндя юлчцляри Йерин юлчцляриня йахын олан тутгун лякя. Нептуну вя Эцняш системинин диэяр нящянэ планетлярини вя онларын ятрафыны тядгиг етмяк цчцн 1989 илдя АБШ-да бурахылан “Войажер” космик эямиси Нептунун мяркязиня 29240 км, ону ящатя едян булудун сятщиня ися 4900 км йахынлашаркян щямин лякя мцшащидя олунмушду. Тябияти етибариля Б.т.л. планетин ъ. йарымкцрясиндя саат ягрябиня якс истигамятдя фырланма дюврц 16 Йер эцнц олан нящянэ антисиклондур. Лякянин формасы там сабит дейил, щцдудлары ися кифайят гядяр дцздцр. Б.т.л.-нин мяркязи цзяриндя бязян парлаг аь лякя ямяля эялир вя 50–100 км щцндцрлцкдя асылмыш вязиййятдя олур. Б.т.л.-нин йашама мцддяти аздыр; ъями 1,5–2 иля тамамиля йох олур вя она уйьун йениси ямяля эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK TUTQUN LƏKƏ

  БЮЙЦК ТУТГУН ЛЯКЯ – Нептунун Ъ. йарымкцрясиндя юлчцляри Йерин юлчцляриня йахын олан тутгун лякя. Нептуну вя Эцняш системинин диэяр нящянэ планетлярини вя онларын ятрафыны тядгиг етмяк цчцн 1989 илдя АБШ-да бурахылан “Войажер” космик эямиси Нептунун мяркязиня 29240 км, ону ящатя едян булудун сятщиня ися 4900 км йахынлашаркян щямин лякя мцшащидя олунмушду. Тябияти етибариля Б.т.л. планетин ъ. йарымкцрясиндя саат ягрябиня якс истигамятдя фырланма дюврц 16 Йер эцнц олан нящянэ антисиклондур. Лякянин формасы там сабит дейил, щцдудлары ися кифайят гядяр дцздцр. Б.т.л.-нин мяркязи цзяриндя бязян парлаг аь лякя ямяля эялир вя 50–100 км щцндцрлцкдя асылмыш вязиййятдя олур. Б.т.л.-нин йашама мцддяти аздыр; ъями 1,5–2 иля тамамиля йох олур вя она уйьун йениси ямяля эялир.

  BÖYÜK TUTQUN LƏKƏ

  БЮЙЦК ТУТГУН ЛЯКЯ – Нептунун Ъ. йарымкцрясиндя юлчцляри Йерин юлчцляриня йахын олан тутгун лякя. Нептуну вя Эцняш системинин диэяр нящянэ планетлярини вя онларын ятрафыны тядгиг етмяк цчцн 1989 илдя АБШ-да бурахылан “Войажер” космик эямиси Нептунун мяркязиня 29240 км, ону ящатя едян булудун сятщиня ися 4900 км йахынлашаркян щямин лякя мцшащидя олунмушду. Тябияти етибариля Б.т.л. планетин ъ. йарымкцрясиндя саат ягрябиня якс истигамятдя фырланма дюврц 16 Йер эцнц олан нящянэ антисиклондур. Лякянин формасы там сабит дейил, щцдудлары ися кифайят гядяр дцздцр. Б.т.л.-нин мяркязи цзяриндя бязян парлаг аь лякя ямяля эялир вя 50–100 км щцндцрлцкдя асылмыш вязиййятдя олур. Б.т.л.-нин йашама мцддяти аздыр; ъями 1,5–2 иля тамамиля йох олур вя она уйьун йениси ямяля эялир.