Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK VEDİ

  БЮЙЦК ВЕДИ – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-n) аран щиссясиндя, Веди  чайынын кянарында азярб. кянди, 1963 илдян шящяртипли гяс., Веди р-нунун мяркязи. 1920 илдя кяндя Тцркийядян эялмя ермяниляр кючцрцлмцшдцр. 1917–20 иллярдя бурада Аббасгулу бяй Шадлинскинин башчылыьы иля Ведибасар Комитяси адлы Милли Щюкумят вя онун “Мцбариз дястя” адлы ордусу йарадылмышdыр. Bу гцввяляр цч ил ермяни ишьалчылары иля мцбаризя aparmышдылар. 1920 илин йайында сцгут едян Бюйцк Веди щямин илин сонларында А. Шадлинскинин “Гырмызы табор”у тяряфиндян ермяни ишьалчыларындан азад едилмиш, аз сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмышдыр. Б.В. 9.9.1930 илдя Веди адландырылмышдыр. 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси Азярб.-а кючцрцлся дя, 1950-ъи иллярдя онларын бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярба.-а депортасийа олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK VEDİ

  БЮЙЦК ВЕДИ – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-n) аран щиссясиндя, Веди  чайынын кянарында азярб. кянди, 1963 илдян шящяртипли гяс., Веди р-нунун мяркязи. 1920 илдя кяндя Тцркийядян эялмя ермяниляр кючцрцлмцшдцр. 1917–20 иллярдя бурада Аббасгулу бяй Шадлинскинин башчылыьы иля Ведибасар Комитяси адлы Милли Щюкумят вя онун “Мцбариз дястя” адлы ордусу йарадылмышdыр. Bу гцввяляр цч ил ермяни ишьалчылары иля мцбаризя aparmышдылар. 1920 илин йайында сцгут едян Бюйцк Веди щямин илин сонларында А. Шадлинскинин “Гырмызы табор”у тяряфиндян ермяни ишьалчыларындан азад едилмиш, аз сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмышдыр. Б.В. 9.9.1930 илдя Веди адландырылмышдыр. 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси Азярб.-а кючцрцлся дя, 1950-ъи иллярдя онларын бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярба.-а депортасийа олунмушдур.

  BÖYÜK VEDİ

  БЮЙЦК ВЕДИ – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-n) аран щиссясиндя, Веди  чайынын кянарында азярб. кянди, 1963 илдян шящяртипли гяс., Веди р-нунун мяркязи. 1920 илдя кяндя Тцркийядян эялмя ермяниляр кючцрцлмцшдцр. 1917–20 иллярдя бурада Аббасгулу бяй Шадлинскинин башчылыьы иля Ведибасар Комитяси адлы Милли Щюкумят вя онун “Мцбариз дястя” адлы ордусу йарадылмышdыр. Bу гцввяляр цч ил ермяни ишьалчылары иля мцбаризя aparmышдылар. 1920 илин йайында сцгут едян Бюйцк Веди щямин илин сонларында А. Шадлинскинин “Гырмызы табор”у тяряфиндян ермяни ишьалчыларындан азад едилмиш, аз сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмышдыр. Б.В. 9.9.1930 илдя Веди адландырылмышдыр. 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси Азярб.-а кючцрцлся дя, 1950-ъи иллярдя онларын бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярба.-а депортасийа олунмушдур.