Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİDLİSİ İdris

  БИДЛИСИ Идрис (? – 18.11.1520) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Султан Йагуб, Рцстям вя Ялвянд Мирзянин сарайында катиб вя ляля олмушдур. Аьгойунлуларын сцгутундан сонра Османлы сарайына эетмишдир. Чалдыран вурушмасында (1514) иштирак етмиш, Османлы ордусу иля бирликдя Тябризя дахил олмушдур. Ясярлярини фарс вя яряб дилляриндя йазмышдыр. “Рисалейи- бащариййя” вя ”Рисалейи-хязаниййя” адлы ясярляри Султан Йагубун щакимиййятинин сон илляриня, ЫЫ Бяйазидин ямриля йазылмыш ”Щяшт бещишт” ясяри Османлы тарихиня щяср едилмишдир. Б.-нин “Мяъмуяйи-мцншяат” адлы ясяриндя Аьгойунлу, Гарагойунлу, Османлы, Щиндистан султанларынын вя Теймури щюкмдарларынын мяктубларынын сурятляри топланмышдыр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİDLİSİ İdris

  БИДЛИСИ Идрис (? – 18.11.1520) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Султан Йагуб, Рцстям вя Ялвянд Мирзянин сарайында катиб вя ляля олмушдур. Аьгойунлуларын сцгутундан сонра Османлы сарайына эетмишдир. Чалдыран вурушмасында (1514) иштирак етмиш, Османлы ордусу иля бирликдя Тябризя дахил олмушдур. Ясярлярини фарс вя яряб дилляриндя йазмышдыр. “Рисалейи- бащариййя” вя ”Рисалейи-хязаниййя” адлы ясярляри Султан Йагубун щакимиййятинин сон илляриня, ЫЫ Бяйазидин ямриля йазылмыш ”Щяшт бещишт” ясяри Османлы тарихиня щяср едилмишдир. Б.-нин “Мяъмуяйи-мцншяат” адлы ясяриндя Аьгойунлу, Гарагойунлу, Османлы, Щиндистан султанларынын вя Теймури щюкмдарларынын мяктубларынын сурятляри топланмышдыр.

   

  BİDLİSİ İdris

  БИДЛИСИ Идрис (? – 18.11.1520) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Султан Йагуб, Рцстям вя Ялвянд Мирзянин сарайында катиб вя ляля олмушдур. Аьгойунлуларын сцгутундан сонра Османлы сарайына эетмишдир. Чалдыран вурушмасында (1514) иштирак етмиш, Османлы ордусу иля бирликдя Тябризя дахил олмушдур. Ясярлярини фарс вя яряб дилляриндя йазмышдыр. “Рисалейи- бащариййя” вя ”Рисалейи-хязаниййя” адлы ясярляри Султан Йагубун щакимиййятинин сон илляриня, ЫЫ Бяйазидин ямриля йазылмыш ”Щяшт бещишт” ясяри Османлы тарихиня щяср едилмишдир. Б.-нин “Мяъмуяйи-мцншяат” адлы ясяриндя Аьгойунлу, Гарагойунлу, Османлы, Щиндистан султанларынын вя Теймури щюкмдарларынын мяктубларынын сурятляри топланмышдыр.