Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİDLİSİ Şərəfxan ibn Şəmsəddin 

   

  БИДЛИСИ Шяряфхан ибн Шямсяддин (25.2. 1543 – ?) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Фарс дилиндя йазылмыш “Шяряфнамя” ясяринин мцяллифидир.  Ана тяряфдян Сяфявилярля гощум олан  Б. мцхтялиф вахтларда Ширван вя Нахчыван щакими олмушдур. Сонралар Османлы султаны ЫЫЫ Мурадын тяряфиня кечмишдир. Ясяриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляриня эениш йер вермишдир. “Шяряфнамя”дя Азярб.-ын 14–16 ясрляр тарихиня даир эениш мялумат вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİDLİSİ Şərəfxan ibn Şəmsəddin 

   

  БИДЛИСИ Шяряфхан ибн Шямсяддин (25.2. 1543 – ?) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Фарс дилиндя йазылмыш “Шяряфнамя” ясяринин мцяллифидир.  Ана тяряфдян Сяфявилярля гощум олан  Б. мцхтялиф вахтларда Ширван вя Нахчыван щакими олмушдур. Сонралар Османлы султаны ЫЫЫ Мурадын тяряфиня кечмишдир. Ясяриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляриня эениш йер вермишдир. “Шяряфнамя”дя Азярб.-ын 14–16 ясрляр тарихиня даир эениш мялумат вар.

  BİDLİSİ Şərəfxan ibn Şəmsəddin 

   

  БИДЛИСИ Шяряфхан ибн Шямсяддин (25.2. 1543 – ?) – Османлы тарихчиси. Миллиййятъя кцрддцр. Фарс дилиндя йазылмыш “Шяряфнамя” ясяринин мцяллифидир.  Ана тяряфдян Сяфявилярля гощум олан  Б. мцхтялиф вахтларда Ширван вя Нахчыван щакими олмушдур. Сонралар Османлы султаны ЫЫЫ Мурадын тяряфиня кечмишдир. Ясяриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляриня эениш йер вермишдир. “Шяряфнамя”дя Азярб.-ын 14–16 ясрляр тарихиня даир эениш мялумат вар.