Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDİKO


  БУДЫКО Михаил Иванович (20.1.1920, Гомел – 10.12.2001, Санкт-Петербург) – рус эеофизики, РЕА-нын акад. (1992). Ленин мцкафаты лауреаты (1958). Ленинград Политехник Ин-туну (1942) битирмишдир. А.И. Войейков ад. Баш Эеофизика Рясядханасында директор (1954–1972), 1975 илдян Дювлят Щидролоэийа Ин-тунда шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямишдир. Ясярляри, ясасян, физики иглимшцнаслыг, биоиглимшцнаслыг вя еколоэийа сащясиндядир. Акад. А.А. Григорйевля бирликдя (1956) ъоьрафи зоналлыьын дюври гануну формуля етмишдир. Шимал йарымкцрясиндя иглим дяйишмясинин мцасир тямайцлцнц мцяййянляшдирмишдир. Йерин
  истилик балансынын юйрянилмясиндя хидмяти бюйцкдцр. Ясярляри: Тепловой баланс земной поверхности. Л., 1956; Изменения климата. М., 1969; Глобальная экология. М., 1977; Предстоящие изменения климата. М., 1991 (щяммцяллиф).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDİKO


  БУДЫКО Михаил Иванович (20.1.1920, Гомел – 10.12.2001, Санкт-Петербург) – рус эеофизики, РЕА-нын акад. (1992). Ленин мцкафаты лауреаты (1958). Ленинград Политехник Ин-туну (1942) битирмишдир. А.И. Войейков ад. Баш Эеофизика Рясядханасында директор (1954–1972), 1975 илдян Дювлят Щидролоэийа Ин-тунда шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямишдир. Ясярляри, ясасян, физики иглимшцнаслыг, биоиглимшцнаслыг вя еколоэийа сащясиндядир. Акад. А.А. Григорйевля бирликдя (1956) ъоьрафи зоналлыьын дюври гануну формуля етмишдир. Шимал йарымкцрясиндя иглим дяйишмясинин мцасир тямайцлцнц мцяййянляшдирмишдир. Йерин
  истилик балансынын юйрянилмясиндя хидмяти бюйцкдцр. Ясярляри: Тепловой баланс земной поверхности. Л., 1956; Изменения климата. М., 1969; Глобальная экология. М., 1977; Предстоящие изменения климата. М., 1991 (щяммцяллиф).

  BUDİKO


  БУДЫКО Михаил Иванович (20.1.1920, Гомел – 10.12.2001, Санкт-Петербург) – рус эеофизики, РЕА-нын акад. (1992). Ленин мцкафаты лауреаты (1958). Ленинград Политехник Ин-туну (1942) битирмишдир. А.И. Войейков ад. Баш Эеофизика Рясядханасында директор (1954–1972), 1975 илдян Дювлят Щидролоэийа Ин-тунда шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямишдир. Ясярляри, ясасян, физики иглимшцнаслыг, биоиглимшцнаслыг вя еколоэийа сащясиндядир. Акад. А.А. Григорйевля бирликдя (1956) ъоьрафи зоналлыьын дюври гануну формуля етмишдир. Шимал йарымкцрясиндя иглим дяйишмясинин мцасир тямайцлцнц мцяййянляшдирмишдир. Йерин
  истилик балансынын юйрянилмясиндя хидмяти бюйцкдцр. Ясярляри: Тепловой баланс земной поверхности. Л., 1956; Изменения климата. М., 1969; Глобальная экология. М., 1977; Предстоящие изменения климата. М., 1991 (щяммцяллиф).