Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDRA


  BÚDRA (Glechoma) – dodaqчiчяklilяr fяsilяsindяn bitki cinsi. Kюk atmыш zoьlarы yayыlmыш чoxillik otlardыr. Yarpaqlarы гаршы-гаршыйа, sadя, saplaqlы, dяyirmi-tumurcuqvarы yarpaq lюvhяsiнин kяnarlarы iri йарымдаирядишлидир. Гoltuq чiчяk qrupunda 1–5 (7) ядяд эюйцмтцл-бяnюvшяyiyячalan, ikidodaqlы чичякляри yerlяшir. Шimal yarыmkцrяsinin mцlayim вил.-ляриндя 4–5 nюvц bitir. Mяxmяrvarы B. (G. hederacea) geniш yayыlmышdыr; yarpaqlы meшяlяrdя, hяmчinin чяmяnlяrdя, baь vя parklarda, mяndяcяrliklяrdя bitir. Balverяndir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDRA


  BÚDRA (Glechoma) – dodaqчiчяklilяr fяsilяsindяn bitki cinsi. Kюk atmыш zoьlarы yayыlmыш чoxillik otlardыr. Yarpaqlarы гаршы-гаршыйа, sadя, saplaqlы, dяyirmi-tumurcuqvarы yarpaq lюvhяsiнин kяnarlarы iri йарымдаирядишлидир. Гoltuq чiчяk qrupunda 1–5 (7) ядяд эюйцмтцл-бяnюvшяyiyячalan, ikidodaqlы чичякляри yerlяшir. Шimal yarыmkцrяsinin mцlayim вил.-ляриндя 4–5 nюvц bitir. Mяxmяrvarы B. (G. hederacea) geniш yayыlmышdыr; yarpaqlы meшяlяrdя, hяmчinin чяmяnlяrdя, baь vя parklarda, mяndяcяrliklяrdя bitir. Balverяndir.

  BUDRA


  BÚDRA (Glechoma) – dodaqчiчяklilяr fяsilяsindяn bitki cinsi. Kюk atmыш zoьlarы yayыlmыш чoxillik otlardыr. Yarpaqlarы гаршы-гаршыйа, sadя, saplaqlы, dяyirmi-tumurcuqvarы yarpaq lюvhяsiнин kяnarlarы iri йарымдаирядишлидир. Гoltuq чiчяk qrupunda 1–5 (7) ядяд эюйцмтцл-бяnюvшяyiyячalan, ikidodaqlы чичякляри yerlяшir. Шimal yarыmkцrяsinin mцlayim вил.-ляриндя 4–5 nюvц bitir. Mяxmяrvarы B. (G. hederacea) geniш yayыlmышdыr; yarpaqlы meшяlяrdя, hяmчinin чяmяnlяrdя, baь vя parklarda, mяndяcяrliklяrdя bitir. Balverяndir.