Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDVA

  БÚДВА – Монтенегрода шящяр, Адриатик дянизи сащилиндя ян гядим шящярлярдян бири. Ящ. тягр. 10 мин няфярдир. Ады илк дяфя е.я. 4 ясрдя йун. Бутойа
  (Bοuϑόη) кими гейд едилир; е.я. 168 илдян Романын Бутуа адлы гясябяси олмушдур. Еркян орта ясрлярдя Бизанса табе иди, 847 вя 867 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдыл- мышдыр. 1183 илдян Неманичляр дювлятинин тяркибиндя олмуш, 13–14 ясрлярдя мухтариййят ялдя етмишди. 1442–1797 иллярдя Ве- несийанын, 1814–1918 иллярдя Австрийа- Маъарыстанын табелийиндя, 1918 илдян Серб, Хорват вя Словен Краллыьынын (1929 илдян Йугославийанын) тяркибиндя иди. Шящярин диварларла ящатялянмиш (15 ясрин сонлары; 1639 илдя бярпа едилмишдир) гядим щиссяси орта ясрлярдяки низамсыз дар кцчяляри вя кичик мейданлары горуйуб сахламышдыр. Ичгала (щазырда музейдир), 8–9 вя 14– 18 ясрляря аид килсяляр, монастыр галыглары (12 яср) сахланылмышдыр. Археолоэийа музейи; байыр шящярдя чохсайлы щотелляр, чимярликляр, делфинариум вар. Б. йахынлыьындакы Мцг. Стефан а.-нда 15 ясрин орталарына аид диварлар вя гядим тикили (щазырда уникал “шящяр-щотел”я чеврилмишдир) сахланылмышдыр. Истиращят вя туризм мяркязидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDVA

  БÚДВА – Монтенегрода шящяр, Адриатик дянизи сащилиндя ян гядим шящярлярдян бири. Ящ. тягр. 10 мин няфярдир. Ады илк дяфя е.я. 4 ясрдя йун. Бутойа
  (Bοuϑόη) кими гейд едилир; е.я. 168 илдян Романын Бутуа адлы гясябяси олмушдур. Еркян орта ясрлярдя Бизанса табе иди, 847 вя 867 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдыл- мышдыр. 1183 илдян Неманичляр дювлятинин тяркибиндя олмуш, 13–14 ясрлярдя мухтариййят ялдя етмишди. 1442–1797 иллярдя Ве- несийанын, 1814–1918 иллярдя Австрийа- Маъарыстанын табелийиндя, 1918 илдян Серб, Хорват вя Словен Краллыьынын (1929 илдян Йугославийанын) тяркибиндя иди. Шящярин диварларла ящатялянмиш (15 ясрин сонлары; 1639 илдя бярпа едилмишдир) гядим щиссяси орта ясрлярдяки низамсыз дар кцчяляри вя кичик мейданлары горуйуб сахламышдыр. Ичгала (щазырда музейдир), 8–9 вя 14– 18 ясрляря аид килсяляр, монастыр галыглары (12 яср) сахланылмышдыр. Археолоэийа музейи; байыр шящярдя чохсайлы щотелляр, чимярликляр, делфинариум вар. Б. йахынлыьындакы Мцг. Стефан а.-нда 15 ясрин орталарына аид диварлар вя гядим тикили (щазырда уникал “шящяр-щотел”я чеврилмишдир) сахланылмышдыр. Истиращят вя туризм мяркязидир.

  BUDVA

  БÚДВА – Монтенегрода шящяр, Адриатик дянизи сащилиндя ян гядим шящярлярдян бири. Ящ. тягр. 10 мин няфярдир. Ады илк дяфя е.я. 4 ясрдя йун. Бутойа
  (Bοuϑόη) кими гейд едилир; е.я. 168 илдян Романын Бутуа адлы гясябяси олмушдур. Еркян орта ясрлярдя Бизанса табе иди, 847 вя 867 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдыл- мышдыр. 1183 илдян Неманичляр дювлятинин тяркибиндя олмуш, 13–14 ясрлярдя мухтариййят ялдя етмишди. 1442–1797 иллярдя Ве- несийанын, 1814–1918 иллярдя Австрийа- Маъарыстанын табелийиндя, 1918 илдян Серб, Хорват вя Словен Краллыьынын (1929 илдян Йугославийанын) тяркибиндя иди. Шящярин диварларла ящатялянмиш (15 ясрин сонлары; 1639 илдя бярпа едилмишдир) гядим щиссяси орта ясрлярдяки низамсыз дар кцчяляри вя кичик мейданлары горуйуб сахламышдыр. Ичгала (щазырда музейдир), 8–9 вя 14– 18 ясрляря аид килсяляр, монастыр галыглары (12 яср) сахланылмышдыр. Археолоэийа музейи; байыр шящярдя чохсайлы щотелляр, чимярликляр, делфинариум вар. Б. йахынлыьындакы Мцг. Стефан а.-нда 15 ясрин орталарына аид диварлар вя гядим тикили (щазырда уникал “шящяр-щотел”я чеврилмишдир) сахланылмышдыр. Истиращят вя туризм мяркязидир.