Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK YUQAN

  БЮЙЦК ЙУГÁН – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай. Об чайынын сол голу. Уз. 1063 км, щювзясинин сащ. 34,7 мин км2-дир. Васйуганйа батаглыгларындан башланыр, Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Ясас голу Кичик Йугандыр (саьдан). Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Угут к. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 143 м3/сан. Октйабр-нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донур. Б.Й. щювзясиндя цмуми сащ. 545 км2 олан тягр. 8 мин эюл вар. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 457 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                         Бюйцк Йуган чайы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK YUQAN

  БЮЙЦК ЙУГÁН – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай. Об чайынын сол голу. Уз. 1063 км, щювзясинин сащ. 34,7 мин км2-дир. Васйуганйа батаглыгларындан башланыр, Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Ясас голу Кичик Йугандыр (саьдан). Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Угут к. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 143 м3/сан. Октйабр-нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донур. Б.Й. щювзясиндя цмуми сащ. 545 км2 олан тягр. 8 мин эюл вар. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 457 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                         Бюйцк Йуган чайы.


  BÖYÜK YUQAN

  БЮЙЦК ЙУГÁН – РФ-дя, Тцмен вил.-ндя чай. Об чайынын сол голу. Уз. 1063 км, щювзясинин сащ. 34,7 мин км2-дир. Васйуганйа батаглыгларындан башланыр, Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Ясас голу Кичик Йугандыр (саьдан). Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Угут к. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 143 м3/сан. Октйабр-нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донур. Б.Й. щювзясиндя цмуми сащ. 545 км2 олан тягр. 8 мин эюл вар. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 457 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

                                         Бюйцк Йуган чайы.