Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUENOS-AYRES

  БУÉНОС-ÁЙРЕС (Буенос Аирес) – Чили иля Арэентина сярщядиндя эюл. Патагонийа Анд д-рында, 215 м йцксякликдя, бузлаг мяншяли чухурда йерляшир. Сащ. 2400 км2, уз. 200 км, ени 26 км-ядякдир. Эюлцн г. щиссясиндя фйорд типли сащилляр даь йамаъларыны кясмиш, йайлада олан эениш ш. щиссяси ися моренлярля ящатялянмишдир. Бейкер чайы васитясиля Сакит океана, Рио-Десеадо чайы васитясиля Атлантика океанына ахымы вар.

  Буенос-Айрес эюлц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUENOS-AYRES

  БУÉНОС-ÁЙРЕС (Буенос Аирес) – Чили иля Арэентина сярщядиндя эюл. Патагонийа Анд д-рында, 215 м йцксякликдя, бузлаг мяншяли чухурда йерляшир. Сащ. 2400 км2, уз. 200 км, ени 26 км-ядякдир. Эюлцн г. щиссясиндя фйорд типли сащилляр даь йамаъларыны кясмиш, йайлада олан эениш ш. щиссяси ися моренлярля ящатялянмишдир. Бейкер чайы васитясиля Сакит океана, Рио-Десеадо чайы васитясиля Атлантика океанына ахымы вар.

  Буенос-Айрес эюлц.

  BUENOS-AYRES

  БУÉНОС-ÁЙРЕС (Буенос Аирес) – Чили иля Арэентина сярщядиндя эюл. Патагонийа Анд д-рында, 215 м йцксякликдя, бузлаг мяншяли чухурда йерляшир. Сащ. 2400 км2, уз. 200 км, ени 26 км-ядякдир. Эюлцн г. щиссясиндя фйорд типли сащилляр даь йамаъларыны кясмиш, йайлада олан эениш ш. щиссяси ися моренлярля ящатялянмишдир. Бейкер чайы васитясиля Сакит океана, Рио-Десеадо чайы васитясиля Атлантика океанына ахымы вар.

  Буенос-Айрес эюлц.