Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ZAB

  БЮЙЦК ЗАБ, Заб ял Кябир (яр.) – Ираг вя Тцркийядя чай. Дяълянин сол голу. Уз. 473 км, щювзясинин сащ. 26,2 мин км2. Готур силсилясиндян башланыр. Кцрдцстан дцзянлийи иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су сярфи тягр. 400 м3/сан. Сувармада истифадя едилир. Цстцндя Бекме су анбары (Ираг) вар. Зибар, Келек, Ял-Гцвейря ш.-ляри Б.З.-ын сащилиндядир.

                                                         Бюйцк Заб чайы. Ираг.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ZAB

  БЮЙЦК ЗАБ, Заб ял Кябир (яр.) – Ираг вя Тцркийядя чай. Дяълянин сол голу. Уз. 473 км, щювзясинин сащ. 26,2 мин км2. Готур силсилясиндян башланыр. Кцрдцстан дцзянлийи иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су сярфи тягр. 400 м3/сан. Сувармада истифадя едилир. Цстцндя Бекме су анбары (Ираг) вар. Зибар, Келек, Ял-Гцвейря ш.-ляри Б.З.-ын сащилиндядир.

                                                         Бюйцк Заб чайы. Ираг.


  BÖYÜK ZAB

  БЮЙЦК ЗАБ, Заб ял Кябир (яр.) – Ираг вя Тцркийядя чай. Дяълянин сол голу. Уз. 473 км, щювзясинин сащ. 26,2 мин км2. Готур силсилясиндян башланыр. Кцрдцстан дцзянлийи иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су сярфи тягр. 400 м3/сан. Сувармада истифадя едилир. Цстцндя Бекме су анбары (Ираг) вар. Зибар, Келек, Ял-Гцвейря ш.-ляри Б.З.-ын сащилиндядир.

                                                         Бюйцк Заб чайы. Ираг.