Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ZELENÇUK

  БЮЙЦК ЗЕЛЕНЧÚК – РФ-дя, Ставропол дийарында, Гарачай-Чяркяз Респ. яразисиндя чай. Кубан чайынын сол голу. Уз. 158 км, щювзясинин сащ. 2730 км2. Баш Гафгаз силсилясинин шм. йамаъларындан ахан Псыш вя Кизгыч чайларынын говушмасындан йараныр. Типик даь чайыдыр. Орта иллик су сярфи мянсябиндян 80 км йухарыда 40 м3/сан-дир. Солдан Кйафар голуну гябул едир. Аьаъ ахыдылыр. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ZELENÇUK

  БЮЙЦК ЗЕЛЕНЧÚК – РФ-дя, Ставропол дийарында, Гарачай-Чяркяз Респ. яразисиндя чай. Кубан чайынын сол голу. Уз. 158 км, щювзясинин сащ. 2730 км2. Баш Гафгаз силсилясинин шм. йамаъларындан ахан Псыш вя Кизгыч чайларынын говушмасындан йараныр. Типик даь чайыдыр. Орта иллик су сярфи мянсябиндян 80 км йухарыда 40 м3/сан-дир. Солдан Кйафар голуну гябул едир. Аьаъ ахыдылыр. 

  BÖYÜK ZELENÇUK

  БЮЙЦК ЗЕЛЕНЧÚК – РФ-дя, Ставропол дийарында, Гарачай-Чяркяз Респ. яразисиндя чай. Кубан чайынын сол голу. Уз. 158 км, щювзясинин сащ. 2730 км2. Баш Гафгаз силсилясинин шм. йамаъларындан ахан Псыш вя Кизгыч чайларынын говушмасындан йараныр. Типик даь чайыдыр. Орта иллик су сярфи мянсябиндян 80 км йухарыда 40 м3/сан-дир. Солдан Кйафар голуну гябул едир. Аьаъ ахыдылыр.