Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ZOND ADALARI

  БЮЙЦК ЗОНД АДАЛАРЫ – Малаййа архипелагынын ясас щиссяси. Суматра, Йава, Калимантан, Сулавеси а-ры дахилдир. Цмуми сащ. 1,5 млн. км2-дир. Сащиллярини Щинд вя Сакит океанын вя онларын кянар дянизляринин сулары йуйур. Релйефи, ясасян, даьлыгдыр, щцнд. 4101 м-ядяк (Калимантан а.-нда Кинабалу д.). Чохлу вулкан вар. Илбойу рцтубятли, екваториал иглим щакимдир. Зянэин фауна вя флорайа малик мешяляри, ири галай филизи вя нефт йатаглары вар. Тропик якинчилик (чялтик, щиндгозу, каучук, ядвиййат биткиляри) инкишаф етмишдир. Индонезийанын бюйцк щиссяси, Малайзийа вя Брунейин бир щиссяси Б.З.а-рıндадыр.

           Бюйцк Зонд адалары. Кинабалу даьы (Калимантан).


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ZOND ADALARI

  БЮЙЦК ЗОНД АДАЛАРЫ – Малаййа архипелагынын ясас щиссяси. Суматра, Йава, Калимантан, Сулавеси а-ры дахилдир. Цмуми сащ. 1,5 млн. км2-дир. Сащиллярини Щинд вя Сакит океанын вя онларын кянар дянизляринин сулары йуйур. Релйефи, ясасян, даьлыгдыр, щцнд. 4101 м-ядяк (Калимантан а.-нда Кинабалу д.). Чохлу вулкан вар. Илбойу рцтубятли, екваториал иглим щакимдир. Зянэин фауна вя флорайа малик мешяляри, ири галай филизи вя нефт йатаглары вар. Тропик якинчилик (чялтик, щиндгозу, каучук, ядвиййат биткиляри) инкишаф етмишдир. Индонезийанын бюйцк щиссяси, Малайзийа вя Брунейин бир щиссяси Б.З.а-рıндадыр.

           Бюйцк Зонд адалары. Кинабалу даьы (Калимантан).


  BÖYÜK ZOND ADALARI

  БЮЙЦК ЗОНД АДАЛАРЫ – Малаййа архипелагынын ясас щиссяси. Суматра, Йава, Калимантан, Сулавеси а-ры дахилдир. Цмуми сащ. 1,5 млн. км2-дир. Сащиллярини Щинд вя Сакит океанын вя онларын кянар дянизляринин сулары йуйур. Релйефи, ясасян, даьлыгдыр, щцнд. 4101 м-ядяк (Калимантан а.-нда Кинабалу д.). Чохлу вулкан вар. Илбойу рцтубятли, екваториал иглим щакимдир. Зянэин фауна вя флорайа малик мешяляри, ири галай филизи вя нефт йатаглары вар. Тропик якинчилик (чялтик, щиндгозу, каучук, ядвиййат биткиляри) инкишаф етмишдир. Индонезийанын бюйцк щиссяси, Малайзийа вя Брунейин бир щиссяси Б.З.а-рıндадыр.

           Бюйцк Зонд адалары. Кинабалу даьы (Калимантан).