Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜKDAĞ VƏ KİÇİKDAĞ

  БЮЙЦКДАЬ ВЯ КИЧИКДАЬ – Азярб. Респ.-нда палчыг вулканлары. Абшерон й-а-нда, Бинягяди гяс. йахынлыьындадыр. Щяр ики вулкан Бинягяди гырышыьынын охунда, бир-бириндян 0,5 км аралы йерляшир. Онларын тяпяляри кичик чюкякликля айрылыр. Вулканларын йамаъларынын сятщи шумланмыш сащяни хатырладыр. Кичикдаьын тяпяси (щцнд. 75 м) овал шякилдя олуб, бир гядяр йастыдыр. Бюйцкдаь Кичикдаьдан иридир (щцнд. 109 м) вя енлик истигамятиндя узанмышдыр; ш. йамаъында брекчийа ахыны мцшащидя едилир. Мящсулдар гатын цзярини тутан сопка юртцйцнцн тядгиги эюстярир ки, вулканлар чох гядимдя пцскцрмцшляр. Бюйцкдаь палчыг вулканы сопка брекчийасынын тутдуьу сащ. 0,3 км2, Кичикдаьынкы ися 0,15 км2-дир. Вулканлар Бинягяди нефт-газ йатаьы сащясиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜKDAĞ VƏ KİÇİKDAĞ

  БЮЙЦКДАЬ ВЯ КИЧИКДАЬ – Азярб. Респ.-нда палчыг вулканлары. Абшерон й-а-нда, Бинягяди гяс. йахынлыьындадыр. Щяр ики вулкан Бинягяди гырышыьынын охунда, бир-бириндян 0,5 км аралы йерляшир. Онларын тяпяляри кичик чюкякликля айрылыр. Вулканларын йамаъларынын сятщи шумланмыш сащяни хатырладыр. Кичикдаьын тяпяси (щцнд. 75 м) овал шякилдя олуб, бир гядяр йастыдыр. Бюйцкдаь Кичикдаьдан иридир (щцнд. 109 м) вя енлик истигамятиндя узанмышдыр; ш. йамаъында брекчийа ахыны мцшащидя едилир. Мящсулдар гатын цзярини тутан сопка юртцйцнцн тядгиги эюстярир ки, вулканлар чох гядимдя пцскцрмцшляр. Бюйцкдаь палчыг вулканы сопка брекчийасынын тутдуьу сащ. 0,3 км2, Кичикдаьынкы ися 0,15 км2-дир. Вулканлар Бинягяди нефт-газ йатаьы сащясиндядир.

  BÖYÜKDAĞ VƏ KİÇİKDAĞ

  БЮЙЦКДАЬ ВЯ КИЧИКДАЬ – Азярб. Респ.-нда палчыг вулканлары. Абшерон й-а-нда, Бинягяди гяс. йахынлыьындадыр. Щяр ики вулкан Бинягяди гырышыьынын охунда, бир-бириндян 0,5 км аралы йерляшир. Онларын тяпяляри кичик чюкякликля айрылыр. Вулканларын йамаъларынын сятщи шумланмыш сащяни хатырладыр. Кичикдаьын тяпяси (щцнд. 75 м) овал шякилдя олуб, бир гядяр йастыдыр. Бюйцкдаь Кичикдаьдан иридир (щцнд. 109 м) вя енлик истигамятиндя узанмышдыр; ш. йамаъында брекчийа ахыны мцшащидя едилир. Мящсулдар гатын цзярини тутан сопка юртцйцнцн тядгиги эюстярир ки, вулканлар чох гядимдя пцскцрмцшляр. Бюйцкдаь палчыг вулканы сопка брекчийасынын тутдуьу сащ. 0,3 км2, Кичикдаьынкы ися 0,15 км2-дир. Вулканлар Бинягяди нефт-газ йатаьы сащясиндядир.