Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜKDÜZ

  БЮЙЦКДЦЗ – Азярб. Респ. Кянэярли р-ну (Нах. МР) яразисиндя дцз. Аразбойу дцзянликлярдян бири. Шм.-дан ъ.-а доьру уз. 19–20 км-я гядяр, орта енлийи тягр. 10 км-дир. Щолосенин аллцвиал-пролцвиал чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Сятщи зяиф парчаланмышдыр. Торпаг юртцйц боз-ибтидаи вя боз торпаглардан ибарятдир. Битки юртцйцндя шоран биткиляри, юлдцрэян, дявятиканы, йовшан цстцнлцк тяшкил едир. Йарымсящра ландшафтына маликдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜKDÜZ

  БЮЙЦКДЦЗ – Азярб. Респ. Кянэярли р-ну (Нах. МР) яразисиндя дцз. Аразбойу дцзянликлярдян бири. Шм.-дан ъ.-а доьру уз. 19–20 км-я гядяр, орта енлийи тягр. 10 км-дир. Щолосенин аллцвиал-пролцвиал чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Сятщи зяиф парчаланмышдыр. Торпаг юртцйц боз-ибтидаи вя боз торпаглардан ибарятдир. Битки юртцйцндя шоран биткиляри, юлдцрэян, дявятиканы, йовшан цстцнлцк тяшкил едир. Йарымсящра ландшафтына маликдир.

  BÖYÜKDÜZ

  БЮЙЦКДЦЗ – Азярб. Респ. Кянэярли р-ну (Нах. МР) яразисиндя дцз. Аразбойу дцзянликлярдян бири. Шм.-дан ъ.-а доьру уз. 19–20 км-я гядяр, орта енлийи тягр. 10 км-дир. Щолосенин аллцвиал-пролцвиал чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Сятщи зяиф парчаланмышдыр. Торпаг юртцйц боз-ибтидаи вя боз торпаглардан ибарятдир. Битки юртцйцндя шоран биткиляри, юлдцрэян, дявятиканы, йовшан цстцнлцк тяшкил едир. Йарымсящра ландшафтына маликдир.