Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜRTKƏN

  BЮYЦRTKЯN (Еубатус) – эцлчичяклиляр fяsilяsinдян Rubus cinsли bitki nюvlяrinin bюyцk hissяsi. Чoxillik yeraltы vя ikiiлlik yerцstц zoьlarы olan kol vя yarыmkollarдыр (adяtяn, tikanlы vя oduncaqlaшmыш); birinci ilin turionlar adlanan vegetativ zoьlarыnda, adяtяn, yalnыz yarpaqlar inkiшaf edir, ikinci ilin zoьlarы чiчяk dя яmяlя gяtiriр. Ясасында cцt yaрпаг алтлыьы олан saplaqlы йarpaqlarы nюvbяliдир. Чiчяklяri aь, чяhrayы, yaxud cяhrayы-гырмызы, salxыmвары yaxud salxыmвары-qalxanвары чичяк групунда топланыр. Meyvяsi чoxтохумлу, qara, bяnюvшяyi, qыrmыzы, yaxud sarы, чох вахт tцnd-gюy ярпли эилемейвядир. Avrasiya, Шimali Amerika, Afrikа vя Avstraliya-Эюda 700-я yaxыn nюvц yayыlmышdыr; onlardan чoxu hibridдир. Gюy B. (Rubus caesius) vя dяlibюyцrtkяn (R.nessensis) даща чох mяlumdur. B. meyvяlяrinin dadы хошаэяляндир, vitaminlяrlя вя qanyaradan kompleksin mikroelementlяri (Ca, Mg, Fe) иля zяngindir, tяrkibindя flavonoidlяr var. Онлар susuzluьu yaxшы yatырыr, мядя-баьырсаг трактынын fяaliyyяtini normallaшdыrыr, цmummюhkяmlяndirici vя sakitlяшdirici tяsirя malikdir. Toxumlarla, kюk zоьlarы, yaxud зоь uclarыnыn kюkвермяси ilя чoxalыr. Yaxшы balverяn bitkidir. 

                               Эюй бюйцрткян (Rubus caesius).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜRTKƏN

  BЮYЦRTKЯN (Еубатус) – эцлчичяклиляр fяsilяsinдян Rubus cinsли bitki nюvlяrinin bюyцk hissяsi. Чoxillik yeraltы vя ikiiлlik yerцstц zoьlarы olan kol vя yarыmkollarдыр (adяtяn, tikanlы vя oduncaqlaшmыш); birinci ilin turionlar adlanan vegetativ zoьlarыnda, adяtяn, yalnыz yarpaqlar inkiшaf edir, ikinci ilin zoьlarы чiчяk dя яmяlя gяtiriр. Ясасында cцt yaрпаг алтлыьы олан saplaqlы йarpaqlarы nюvbяliдир. Чiчяklяri aь, чяhrayы, yaxud cяhrayы-гырмызы, salxыmвары yaxud salxыmвары-qalxanвары чичяк групунда топланыр. Meyvяsi чoxтохумлу, qara, bяnюvшяyi, qыrmыzы, yaxud sarы, чох вахт tцnd-gюy ярпли эилемейвядир. Avrasiya, Шimali Amerika, Afrikа vя Avstraliya-Эюda 700-я yaxыn nюvц yayыlmышdыr; onlardan чoxu hibridдир. Gюy B. (Rubus caesius) vя dяlibюyцrtkяn (R.nessensis) даща чох mяlumdur. B. meyvяlяrinin dadы хошаэяляндир, vitaminlяrlя вя qanyaradan kompleksin mikroelementlяri (Ca, Mg, Fe) иля zяngindir, tяrkibindя flavonoidlяr var. Онлар susuzluьu yaxшы yatырыr, мядя-баьырсаг трактынын fяaliyyяtini normallaшdыrыr, цmummюhkяmlяndirici vя sakitlяшdirici tяsirя malikdir. Toxumlarla, kюk zоьlarы, yaxud зоь uclarыnыn kюkвермяси ilя чoxalыr. Yaxшы balverяn bitkidir. 

                               Эюй бюйцрткян (Rubus caesius).

  BÖYÜRTKƏN

  BЮYЦRTKЯN (Еубатус) – эцлчичяклиляр fяsilяsinдян Rubus cinsли bitki nюvlяrinin bюyцk hissяsi. Чoxillik yeraltы vя ikiiлlik yerцstц zoьlarы olan kol vя yarыmkollarдыр (adяtяn, tikanlы vя oduncaqlaшmыш); birinci ilin turionlar adlanan vegetativ zoьlarыnda, adяtяn, yalnыz yarpaqlar inkiшaf edir, ikinci ilin zoьlarы чiчяk dя яmяlя gяtiriр. Ясасында cцt yaрпаг алтлыьы олан saplaqlы йarpaqlarы nюvbяliдир. Чiчяklяri aь, чяhrayы, yaxud cяhrayы-гырмызы, salxыmвары yaxud salxыmвары-qalxanвары чичяк групунда топланыр. Meyvяsi чoxтохумлу, qara, bяnюvшяyi, qыrmыzы, yaxud sarы, чох вахт tцnd-gюy ярпли эилемейвядир. Avrasiya, Шimali Amerika, Afrikа vя Avstraliya-Эюda 700-я yaxыn nюvц yayыlmышdыr; onlardan чoxu hibridдир. Gюy B. (Rubus caesius) vя dяlibюyцrtkяn (R.nessensis) даща чох mяlumdur. B. meyvяlяrinin dadы хошаэяляндир, vitaminlяrlя вя qanyaradan kompleksin mikroelementlяri (Ca, Mg, Fe) иля zяngindir, tяrkibindя flavonoidlяr var. Онлар susuzluьu yaxшы yatырыr, мядя-баьырсаг трактынын fяaliyyяtini normallaшdыrыr, цmummюhkяmlяndirici vя sakitlяшdirici tяsirя malikdir. Toxumlarla, kюk zоьlarы, yaxud зоь uclarыnыn kюkвермяси ilя чoxalыr. Yaxшы balverяn bitkidir. 

                               Эюй бюйцрткян (Rubus caesius).