Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRABANT İNQİLABI

  БРÁБАНТ ИНГИЛАБЫ (1789–90) – Белчиканын Брабант яйалятиндя буржуа ингилабы. Мягсяди, 1714 илдян Австрийа империйасынын тяркибиндя олан Белчика яйалятлярини азад етмяк иди.
     1787 илин яввялиндя шящяр йохсулларынын вя кяндлилярин фяал иштиракы иля Белчика яйалятляриндя Австрийа ялейщиня милли ъябщя йаранды. Бюйцк Франса ингилабынын (1789–94) тясири иля бу щярякат даща да эцълянди. 1789 илин сентйабрында Бреда ш.-ндя “ноотистлярин” (католик килсясини, ири торпаг сащиблярини, сех корпорасийаларыны тямсил едян мцщафизякарлар) вя “вонкистлярин” (орта вя хырда шящяр буржуазийасынын бир щиссясинин мянафейини мцдафия едян либераллар) нцмайяндяляриндян ибарят Ингилаб Комитяси йарадылды. Октйабрда кюнцллцлярдян ибарят Белчика ордусу Белчика-Нидерланд сярщядини кечяряк, Брабант яразисиндя Австрийа гошунларына гаршы щярби ямялиййатлара башлады. Декабрын яввялиндя, демяк олар, бцтцн Белчика яразиси азад едилди. 1790 ил йанварын 7-дя Брцсселдя Белчиканын азад олунмуш яйалятляринин Милли конгреси чаьырылды; конгрес Австрийа императору ЫЫ Иосифин щакимиййятдян узаглашдырылдыьыны билдирди, йанварын 11-дя ися Белчика Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллийини елан етди. Лакин Милли конгресин гябул етдийи конститусийа феодал мцкялляфиййятлярини лявь етмяк барядя кяндлилярин тялябини юдямядийиндян, онларын чоху ингилабдан узаглашды. Буржуа партийалары арасында ихтилаф дцшдц. Белчикада йаранмыш аьыр дахили сийаси вязиййятдян истифадя едян Австрийа 1790 илин декабрында йенидян бу яразини юзцня табе етди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRABANT İNQİLABI

  БРÁБАНТ ИНГИЛАБЫ (1789–90) – Белчиканын Брабант яйалятиндя буржуа ингилабы. Мягсяди, 1714 илдян Австрийа империйасынын тяркибиндя олан Белчика яйалятлярини азад етмяк иди.
     1787 илин яввялиндя шящяр йохсулларынын вя кяндлилярин фяал иштиракы иля Белчика яйалятляриндя Австрийа ялейщиня милли ъябщя йаранды. Бюйцк Франса ингилабынын (1789–94) тясири иля бу щярякат даща да эцълянди. 1789 илин сентйабрында Бреда ш.-ндя “ноотистлярин” (католик килсясини, ири торпаг сащиблярини, сех корпорасийаларыны тямсил едян мцщафизякарлар) вя “вонкистлярин” (орта вя хырда шящяр буржуазийасынын бир щиссясинин мянафейини мцдафия едян либераллар) нцмайяндяляриндян ибарят Ингилаб Комитяси йарадылды. Октйабрда кюнцллцлярдян ибарят Белчика ордусу Белчика-Нидерланд сярщядини кечяряк, Брабант яразисиндя Австрийа гошунларына гаршы щярби ямялиййатлара башлады. Декабрын яввялиндя, демяк олар, бцтцн Белчика яразиси азад едилди. 1790 ил йанварын 7-дя Брцсселдя Белчиканын азад олунмуш яйалятляринин Милли конгреси чаьырылды; конгрес Австрийа императору ЫЫ Иосифин щакимиййятдян узаглашдырылдыьыны билдирди, йанварын 11-дя ися Белчика Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллийини елан етди. Лакин Милли конгресин гябул етдийи конститусийа феодал мцкялляфиййятлярини лявь етмяк барядя кяндлилярин тялябини юдямядийиндян, онларын чоху ингилабдан узаглашды. Буржуа партийалары арасында ихтилаф дцшдц. Белчикада йаранмыш аьыр дахили сийаси вязиййятдян истифадя едян Австрийа 1790 илин декабрында йенидян бу яразини юзцня табе етди.

  BRABANT İNQİLABI

  БРÁБАНТ ИНГИЛАБЫ (1789–90) – Белчиканын Брабант яйалятиндя буржуа ингилабы. Мягсяди, 1714 илдян Австрийа империйасынын тяркибиндя олан Белчика яйалятлярини азад етмяк иди.
     1787 илин яввялиндя шящяр йохсулларынын вя кяндлилярин фяал иштиракы иля Белчика яйалятляриндя Австрийа ялейщиня милли ъябщя йаранды. Бюйцк Франса ингилабынын (1789–94) тясири иля бу щярякат даща да эцълянди. 1789 илин сентйабрында Бреда ш.-ндя “ноотистлярин” (католик килсясини, ири торпаг сащиблярини, сех корпорасийаларыны тямсил едян мцщафизякарлар) вя “вонкистлярин” (орта вя хырда шящяр буржуазийасынын бир щиссясинин мянафейини мцдафия едян либераллар) нцмайяндяляриндян ибарят Ингилаб Комитяси йарадылды. Октйабрда кюнцллцлярдян ибарят Белчика ордусу Белчика-Нидерланд сярщядини кечяряк, Брабант яразисиндя Австрийа гошунларына гаршы щярби ямялиййатлара башлады. Декабрын яввялиндя, демяк олар, бцтцн Белчика яразиси азад едилди. 1790 ил йанварын 7-дя Брцсселдя Белчиканын азад олунмуш яйалятляринин Милли конгреси чаьырылды; конгрес Австрийа императору ЫЫ Иосифин щакимиййятдян узаглашдырылдыьыны билдирди, йанварын 11-дя ися Белчика Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллийини елан етди. Лакин Милли конгресин гябул етдийи конститусийа феодал мцкялляфиййятлярини лявь етмяк барядя кяндлилярин тялябини юдямядийиндян, онларын чоху ингилабдан узаглашды. Буржуа партийалары арасында ихтилаф дцшдц. Белчикада йаранмыш аьыр дахили сийаси вязиййятдян истифадя едян Австрийа 1790 илин декабрында йенидян бу яразини юзцня табе етди.