Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUFER YADDAŞ QURĞUSU

  БÚФЕР ЙАДДАШ ГУРЬУСУ – верилянлярин мцбадиляси, охунмасы, йахуд йазылмасы просесиндя онларын мцвяггяти мцщафизясини тямин едян вя ону мцхтялиф гурьулар арасында пайлайан айрыъа йаддаш гурьусу вя йа компцтерин йаддаш сащяси. Б.й.г. цчцн информасийанын верилмяси вя гябулу заманы мцстягил каналларын, йазы вя оху режимляриндя мцраъиятин мцхтялиф вахт вя тезликляринин олмасы, охунмуш информасийанын бярпасына ещтийаъын олмамасы вя с. характерикдир. Терминалларда, йардымчы гурьуларда, хариъи йаддаш гурьуларында вя мяркязи просессорда истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUFER YADDAŞ QURĞUSU

  БÚФЕР ЙАДДАШ ГУРЬУСУ – верилянлярин мцбадиляси, охунмасы, йахуд йазылмасы просесиндя онларын мцвяггяти мцщафизясини тямин едян вя ону мцхтялиф гурьулар арасында пайлайан айрыъа йаддаш гурьусу вя йа компцтерин йаддаш сащяси. Б.й.г. цчцн информасийанын верилмяси вя гябулу заманы мцстягил каналларын, йазы вя оху режимляриндя мцраъиятин мцхтялиф вахт вя тезликляринин олмасы, охунмуш информасийанын бярпасына ещтийаъын олмамасы вя с. характерикдир. Терминалларда, йардымчы гурьуларда, хариъи йаддаш гурьуларында вя мяркязи просессорда истифадя едилир.

  BUFER YADDAŞ QURĞUSU

  БÚФЕР ЙАДДАШ ГУРЬУСУ – верилянлярин мцбадиляси, охунмасы, йахуд йазылмасы просесиндя онларын мцвяггяти мцщафизясини тямин едян вя ону мцхтялиф гурьулар арасында пайлайан айрыъа йаддаш гурьусу вя йа компцтерин йаддаш сащяси. Б.й.г. цчцн информасийанын верилмяси вя гябулу заманы мцстягил каналларын, йазы вя оху режимляриндя мцраъиятин мцхтялиф вахт вя тезликляринин олмасы, охунмуш информасийанын бярпасына ещтийаъын олмамасы вя с. характерикдир. Терминалларда, йардымчы гурьуларда, хариъи йаддаш гурьуларында вя мяркязи просессорда истифадя едилир.