Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUGENVİL NOVU

  БУЭЕНВИЛ НОВУ – Сакит океанын ъ.-г. щиссясиндя, Буэенвил а.-нын (Соломон а-ры) ъ.-г. ятяйиндя дярин суалты чюкяклик. Уз. 330 км, орта ени 39 км, дяринлийи 9103 м-ядякдир. Шм.-г.-дя Йени Британийа нову иля бирляшир. Б.н. ада гювсцнцн хариъи, океан тяряфиндя дейил, дахили тяряфиндя йерляшян надир новлардандыр. Ярази йцксяк сейсмик вя актив ада гювсц вулканизми (Соломон а-ры) зонасындадыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUGENVİL NOVU

  БУЭЕНВИЛ НОВУ – Сакит океанын ъ.-г. щиссясиндя, Буэенвил а.-нын (Соломон а-ры) ъ.-г. ятяйиндя дярин суалты чюкяклик. Уз. 330 км, орта ени 39 км, дяринлийи 9103 м-ядякдир. Шм.-г.-дя Йени Британийа нову иля бирляшир. Б.н. ада гювсцнцн хариъи, океан тяряфиндя дейил, дахили тяряфиндя йерляшян надир новлардандыр. Ярази йцксяк сейсмик вя актив ада гювсц вулканизми (Соломон а-ры) зонасындадыр.

  BUGENVİL NOVU

  БУЭЕНВИЛ НОВУ – Сакит океанын ъ.-г. щиссясиндя, Буэенвил а.-нын (Соломон а-ры) ъ.-г. ятяйиндя дярин суалты чюкяклик. Уз. 330 км, орта ени 39 км, дяринлийи 9103 м-ядякдир. Шм.-г.-дя Йени Британийа нову иля бирляшир. Б.н. ада гювсцнцн хариъи, океан тяряфиндя дейил, дахили тяряфиндя йерляшян надир новлардандыр. Ярази йцксяк сейсмик вя актив ада гювсц вулканизми (Соломон а-ры) зонасындадыр.