Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AUDİ"

  ÁУДИ – Алманийада истещсал олунан миник автомобилляринин ады. 1909–40 иллярдя “Ауди НСУ Ауто Унион” фирмасы тяряфиндян истещсал едилмишдир. 1966 илдян “А.”-нин истещсалы йенидян бярпа олунмушдур. Фирма 1986 илдян кичик вя орта синиф автомобилляр щазырламаьа башламышдыр. “А.” автомобилляринин ясас хцсусиййяти онун габаг вя йа бцтцн тякярляринин апаран олмасыдыр.

  Ауди Г5 миник автомобили [или 2010; мцщяррикинин ишляк щяъми 2,0 л; эцъц 155 кВт (211 а.г.); макс. сцряти 222 км/саат].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AUDİ"

  ÁУДИ – Алманийада истещсал олунан миник автомобилляринин ады. 1909–40 иллярдя “Ауди НСУ Ауто Унион” фирмасы тяряфиндян истещсал едилмишдир. 1966 илдян “А.”-нин истещсалы йенидян бярпа олунмушдур. Фирма 1986 илдян кичик вя орта синиф автомобилляр щазырламаьа башламышдыр. “А.” автомобилляринин ясас хцсусиййяти онун габаг вя йа бцтцн тякярляринин апаран олмасыдыр.

  Ауди Г5 миник автомобили [или 2010; мцщяррикинин ишляк щяъми 2,0 л; эцъц 155 кВт (211 а.г.); макс. сцряти 222 км/саат].

  "AUDİ"

  ÁУДИ – Алманийада истещсал олунан миник автомобилляринин ады. 1909–40 иллярдя “Ауди НСУ Ауто Унион” фирмасы тяряфиндян истещсал едилмишдир. 1966 илдян “А.”-нин истещсалы йенидян бярпа олунмушдур. Фирма 1986 илдян кичик вя орта синиф автомобилляр щазырламаьа башламышдыр. “А.” автомобилляринин ясас хцсусиййяти онун габаг вя йа бцтцн тякярляринин апаран олмасыдыр.

  Ауди Г5 миник автомобили [или 2010; мцщяррикинин ишляк щяъми 2,0 л; эцъц 155 кВт (211 а.г.); макс. сцряти 222 км/саат].