Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AUDİOPLATA

  АУДИОПЛÁТА (аудио... + фр. платеау – вал, диск) – компйутердя  мусигини, нитги вя кцйц ъанландыран хцсуси информасийа гурьусу. Фярди компйутердя эенишляндирилмя платасы олан А. бир тяряфдян синтезатор кими рягямляшдирилмиш стереосясин йцксяк кейфиййятли чыхышыны, диэяр тяряфдян сяси йазан вя рягямляшдирян гурьу кими ишляйир. А. сяс карты да адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AUDİOPLATA

  АУДИОПЛÁТА (аудио... + фр. платеау – вал, диск) – компйутердя  мусигини, нитги вя кцйц ъанландыран хцсуси информасийа гурьусу. Фярди компйутердя эенишляндирилмя платасы олан А. бир тяряфдян синтезатор кими рягямляшдирилмиш стереосясин йцксяк кейфиййятли чыхышыны, диэяр тяряфдян сяси йазан вя рягямляшдирян гурьу кими ишляйир. А. сяс карты да адланыр.

  AUDİOPLATA

  АУДИОПЛÁТА (аудио... + фр. платеау – вал, диск) – компйутердя  мусигини, нитги вя кцйц ъанландыран хцсуси информасийа гурьусу. Фярди компйутердя эенишляндирилмя платасы олан А. бир тяряфдян синтезатор кими рягямляшдирилмиш стереосясин йцксяк кейфиййятли чыхышыны, диэяр тяряфдян сяси йазан вя рягямляшдирян гурьу кими ишляйир. А. сяс карты да адланыр.