Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AUERBAX KƏLƏFİ

  АУЕРБАХ  КЯЛЯФИ,  язяля-баьырсаг   кяляфи  – онурьалы щейванларда вя  инсанда  гида  борусунун,  мядянин  вя баьырсаьын  язяля  гатлары  арасында йерляшян  нейронларын  мяъмусу;  ону  тясвир едян  алман  алими  Л.  Ауербахын  (1828–97) ады иля адландырылмышдыр. А.к.-ндя ики тип нейронлар айырд едилир. Бир гисми мяркязи синир системиндян (МСС) вя йахуд икинъи тип нейронлардан синир импулсуну (ясасян, азан синирля) гябул едир; сонунъулар МСС-я баьланмайан  рефлектор гювслярин щисси щялгясини формалашдырыр. А.к. щязм йолунун щяряки фяаллыьыны тямин  едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AUERBAX KƏLƏFİ

  АУЕРБАХ  КЯЛЯФИ,  язяля-баьырсаг   кяляфи  – онурьалы щейванларда вя  инсанда  гида  борусунун,  мядянин  вя баьырсаьын  язяля  гатлары  арасында йерляшян  нейронларын  мяъмусу;  ону  тясвир едян  алман  алими  Л.  Ауербахын  (1828–97) ады иля адландырылмышдыр. А.к.-ндя ики тип нейронлар айырд едилир. Бир гисми мяркязи синир системиндян (МСС) вя йахуд икинъи тип нейронлардан синир импулсуну (ясасян, азан синирля) гябул едир; сонунъулар МСС-я баьланмайан  рефлектор гювслярин щисси щялгясини формалашдырыр. А.к. щязм йолунун щяряки фяаллыьыны тямин  едир.

  AUERBAX KƏLƏFİ

  АУЕРБАХ  КЯЛЯФИ,  язяля-баьырсаг   кяляфи  – онурьалы щейванларда вя  инсанда  гида  борусунун,  мядянин  вя баьырсаьын  язяля  гатлары  арасында йерляшян  нейронларын  мяъмусу;  ону  тясвир едян  алман  алими  Л.  Ауербахын  (1828–97) ады иля адландырылмышдыр. А.к.-ндя ики тип нейронлар айырд едилир. Бир гисми мяркязи синир системиндян (МСС) вя йахуд икинъи тип нейронлардан синир импулсуну (ясасян, азан синирля) гябул едир; сонунъулар МСС-я баьланмайан  рефлектор гювслярин щисси щялгясини формалашдырыр. А.к. щязм йолунун щяряки фяаллыьыны тямин  едир.