Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUĞA


  БУЬА – гарамалын тюрядиъи еркяйи. Ъинсин йахшылашдырылмасында вя чохалдылмасында дюллцк кими истифадя олунур. Дамазлыг цчцн йахшы инкишафа вя екстерйеря, мющкям саьламлыьа, йцксяк ъинси потенсийайа вя кейфиййятли спермайа малик тямизъинсли Б.-лар сечилир; бу заман Б.- нын мяншяйи, екстерйери, конститусийасы, саьламлыьы, ъинси активлийи, ондан алынан няслин кейфиййяти нязяря алыныр. Ъинс Б.-ла- рын дири чякиси 750–850 кг-а, ятлик Б.-ларын- кы ися 700–800 кг-а гядяр олур. Ъинси йеткинлийя 6–8 айлыьында чатыр. Б.-ларын тезйетишян ъинсляри 14–16 айлыьында, эеъйетишянляри ися 16–18 айлыьында ъцтляшмяйя бурахылыр. Бир Б. сярбяст ъцтляшмядя 50– 70, хцсуси шяраитдя 150–200, сцни майаландырмада ися 1000–3000 иняйи майаландырыр. Ян йахшы Б.-ларын спермасы иля 5000 вя даща артыг иняк майаландырыла биляр. Нахырын кейфиййятъя йахшылашдырылмасында Б.-ларын ролу чох бюйцк олдуьу цчцн онлар ян йахшы йемлянмя вя сахланма шяраити иля тямин едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUĞA


  БУЬА – гарамалын тюрядиъи еркяйи. Ъинсин йахшылашдырылмасында вя чохалдылмасында дюллцк кими истифадя олунур. Дамазлыг цчцн йахшы инкишафа вя екстерйеря, мющкям саьламлыьа, йцксяк ъинси потенсийайа вя кейфиййятли спермайа малик тямизъинсли Б.-лар сечилир; бу заман Б.- нын мяншяйи, екстерйери, конститусийасы, саьламлыьы, ъинси активлийи, ондан алынан няслин кейфиййяти нязяря алыныр. Ъинс Б.-ла- рын дири чякиси 750–850 кг-а, ятлик Б.-ларын- кы ися 700–800 кг-а гядяр олур. Ъинси йеткинлийя 6–8 айлыьында чатыр. Б.-ларын тезйетишян ъинсляри 14–16 айлыьында, эеъйетишянляри ися 16–18 айлыьында ъцтляшмяйя бурахылыр. Бир Б. сярбяст ъцтляшмядя 50– 70, хцсуси шяраитдя 150–200, сцни майаландырмада ися 1000–3000 иняйи майаландырыр. Ян йахшы Б.-ларын спермасы иля 5000 вя даща артыг иняк майаландырыла биляр. Нахырын кейфиййятъя йахшылашдырылмасында Б.-ларын ролу чох бюйцк олдуьу цчцн онлар ян йахшы йемлянмя вя сахланма шяраити иля тямин едилир.

  BUĞA


  БУЬА – гарамалын тюрядиъи еркяйи. Ъинсин йахшылашдырылмасында вя чохалдылмасында дюллцк кими истифадя олунур. Дамазлыг цчцн йахшы инкишафа вя екстерйеря, мющкям саьламлыьа, йцксяк ъинси потенсийайа вя кейфиййятли спермайа малик тямизъинсли Б.-лар сечилир; бу заман Б.- нын мяншяйи, екстерйери, конститусийасы, саьламлыьы, ъинси активлийи, ондан алынан няслин кейфиййяти нязяря алыныр. Ъинс Б.-ла- рын дири чякиси 750–850 кг-а, ятлик Б.-ларын- кы ися 700–800 кг-а гядяр олур. Ъинси йеткинлийя 6–8 айлыьында чатыр. Б.-ларын тезйетишян ъинсляри 14–16 айлыьында, эеъйетишянляри ися 16–18 айлыьында ъцтляшмяйя бурахылыр. Бир Б. сярбяст ъцтляшмядя 50– 70, хцсуси шяраитдя 150–200, сцни майаландырмада ися 1000–3000 иняйи майаландырыр. Ян йахшы Б.-ларын спермасы иля 5000 вя даща артыг иняк майаландырыла биляр. Нахырын кейфиййятъя йахшылашдырылмасында Б.-ларын ролу чох бюйцк олдуьу цчцн онлар ян йахшы йемлянмя вя сахланма шяраити иля тямин едилир.