Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUĞA ƏL-KƏBİR

  БУЬА ЯЛ-КЯБИР, Бюйцк Буьа (?–862) – Аббасиляр хилафятинин сяркярдяляриндян бири. Мяншяъя тцркдцр. Яряб ясарятиня гаршы халг цсйанларыны йатыран Хилафят гошунларына башчылыг етмишдир. 835/36 илдя Щяштадсяр вурушмасында хцррямиляр Б.К.-ин гошунуну мяьлубиййятя уьратмышдылар. Б.К. хцррямилярин мяь- лубиййятиндян сонра 840/41 илдя Азярб.- да ял-Фярганинин башчылыг етдийи гийамы, 844–47 иллярдя бядявилярин (Щиъазда), 851 илдя ися ермянилярин цсйанларыны йатырмышды. Щямин илдя Хилафятдян айрылмаьа чалышан Тифлис щакими Исщаг ибн Исмайылы мяьлуб етмишди. 853/54 илдя Хилафятя гаршы чыхмыш Хачын щакими Атрнерсехи, Бейляган щакими Ябу Мусаны вя б.-ны ясир алараг Самиря ш.-ня апармышды. Б.К. 862 илдя хялифя Васигин [842–847] нявяси Мцстяини хялифялийя кечирмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUĞA ƏL-KƏBİR

  БУЬА ЯЛ-КЯБИР, Бюйцк Буьа (?–862) – Аббасиляр хилафятинин сяркярдяляриндян бири. Мяншяъя тцркдцр. Яряб ясарятиня гаршы халг цсйанларыны йатыран Хилафят гошунларына башчылыг етмишдир. 835/36 илдя Щяштадсяр вурушмасында хцррямиляр Б.К.-ин гошунуну мяьлубиййятя уьратмышдылар. Б.К. хцррямилярин мяь- лубиййятиндян сонра 840/41 илдя Азярб.- да ял-Фярганинин башчылыг етдийи гийамы, 844–47 иллярдя бядявилярин (Щиъазда), 851 илдя ися ермянилярин цсйанларыны йатырмышды. Щямин илдя Хилафятдян айрылмаьа чалышан Тифлис щакими Исщаг ибн Исмайылы мяьлуб етмишди. 853/54 илдя Хилафятя гаршы чыхмыш Хачын щакими Атрнерсехи, Бейляган щакими Ябу Мусаны вя б.-ны ясир алараг Самиря ш.-ня апармышды. Б.К. 862 илдя хялифя Васигин [842–847] нявяси Мцстяини хялифялийя кечирмишди.

  BUĞA ƏL-KƏBİR

  БУЬА ЯЛ-КЯБИР, Бюйцк Буьа (?–862) – Аббасиляр хилафятинин сяркярдяляриндян бири. Мяншяъя тцркдцр. Яряб ясарятиня гаршы халг цсйанларыны йатыран Хилафят гошунларына башчылыг етмишдир. 835/36 илдя Щяштадсяр вурушмасында хцррямиляр Б.К.-ин гошунуну мяьлубиййятя уьратмышдылар. Б.К. хцррямилярин мяь- лубиййятиндян сонра 840/41 илдя Азярб.- да ял-Фярганинин башчылыг етдийи гийамы, 844–47 иллярдя бядявилярин (Щиъазда), 851 илдя ися ермянилярин цсйанларыны йатырмышды. Щямин илдя Хилафятдян айрылмаьа чалышан Тифлис щакими Исщаг ибн Исмайылы мяьлуб етмишди. 853/54 илдя Хилафятя гаршы чыхмыш Хачын щакими Атрнерсехи, Бейляган щакими Ябу Мусаны вя б.-ны ясир алараг Самиря ш.-ня апармышды. Б.К. 862 илдя хялифя Васигин [842–847] нявяси Мцстяини хялифялийя кечирмишди.