Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUĞDA NEMATODU


  БУЬДА НЕМАТОДУ (Анэуина тритиъи) – Ангуинидае фясилясиндян паразит йумру гурд; буьда, човдар, арпа, вялямир вя бир сыра йабаны тахыл биткисинин сцнбцлляриндя фырлар ямяля эятирир. Фырлар дяндян кичик, бярк, гящвяйи рянэли олур, дахили ися паразитин минлярля сцрфясиндян ибарят аьымтыл йумшаг кцтлядир. Б.н. 20 ясрин 40-ъы илляринин яввялляринядяк эениш йайылмышды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUĞDA NEMATODU


  БУЬДА НЕМАТОДУ (Анэуина тритиъи) – Ангуинидае фясилясиндян паразит йумру гурд; буьда, човдар, арпа, вялямир вя бир сыра йабаны тахыл биткисинин сцнбцлляриндя фырлар ямяля эятирир. Фырлар дяндян кичик, бярк, гящвяйи рянэли олур, дахили ися паразитин минлярля сцрфясиндян ибарят аьымтыл йумшаг кцтлядир. Б.н. 20 ясрин 40-ъы илляринин яввялляринядяк эениш йайылмышды.

  BUĞDA NEMATODU


  БУЬДА НЕМАТОДУ (Анэуина тритиъи) – Ангуинидае фясилясиндян паразит йумру гурд; буьда, човдар, арпа, вялямир вя бир сыра йабаны тахыл биткисинин сцнбцлляриндя фырлар ямяля эятирир. Фырлар дяндян кичик, бярк, гящвяйи рянэли олур, дахили ися паразитин минлярля сцрфясиндян ибарят аьымтыл йумшаг кцтлядир. Б.н. 20 ясрин 40-ъы илляринин яввялляринядяк эениш йайылмышды.