Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUĞLAMA


  БУЬЛАМА – Азярб.-да эениш йайылмыш хюряк. Тикяляря доьранылмыш гойун вя йа мал ятиня (балыьа, йахуд гуш ятиня) доьранмыш баш соьан, албухара, щейва ялавя едилир, цзяриня бир гядяр ишэяня (булйон) вя йа су тюкцлцр, аьзы кип баьланмыш газанда вам одда биширилир. Щазыр олана йахын дуз, истиот, сарыкюк, нарын доьранмыш шцйцд гатылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUĞLAMA


  БУЬЛАМА – Азярб.-да эениш йайылмыш хюряк. Тикяляря доьранылмыш гойун вя йа мал ятиня (балыьа, йахуд гуш ятиня) доьранмыш баш соьан, албухара, щейва ялавя едилир, цзяриня бир гядяр ишэяня (булйон) вя йа су тюкцлцр, аьзы кип баьланмыш газанда вам одда биширилир. Щазыр олана йахын дуз, истиот, сарыкюк, нарын доьранмыш шцйцд гатылыр.

  BUĞLAMA


  БУЬЛАМА – Азярб.-да эениш йайылмыш хюряк. Тикяляря доьранылмыш гойун вя йа мал ятиня (балыьа, йахуд гуш ятиня) доьранмыш баш соьан, албухара, щейва ялавя едилир, цзяриня бир гядяр ишэяня (булйон) вя йа су тюкцлцр, аьзы кип баьланмыш газанда вам одда биширилир. Щазыр олана йахын дуз, истиот, сарыкюк, нарын доьранмыш шцйцд гатылыр.