Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUĞUMAYAQLILAR

  БУЬУМАЙАГЛЫЛАР (Артщропода) – онурьасыз щейванларын али вя ян эениш йайылмыш типи. Баш, дюш вя гарынъыгдан ибарят икитяряфли-симметрийалы бядяни буьумлара бюлцнмцшдцр (бязи нювляриндя буьумлар олмур). Щярякят органлары (айаглары) да буьумлудур (ады бурадандыр). Дцнйада Б.-ын 1–1,5 млн., Азярб.-да 25 миня гядяр нювц йашайыр. Даща эениш йайылмыш тяснифата эюря Б. 4 йарымтипя айрылыр: нясликясилмиш трилобитляр синфи иля трилобиткимиляр (Трилобитоморпща); меростомлар синфи вя щюрцмчяккимиляр синфи иля хелисерляр (Ъщелиъерата); хярчянэкимиляр синфи иля гялсямятяняффцслцляр (Бранъщиата); чох- айаглылар вя ъцъцляр синфи иля трахейатяняффцслцляр, йахуд ъцтбыьъыглылар (Траъщеата, йахуд Ателоъерата). Нювцндян асылы олараг бядяндяки буьумларын сайы 8-дян 180-я гядярдир. Мющкям горуйуъу вя скелет зирещи ямяля эятирян хитин кутикула иля юртцлц олур. Бюйцмя заманы Б.-ын хитин юртцйц вахташыры йениси иля явяз едилир (бах Габыггойма). Б. айрыъинсиййятлидир вя йалныз ъинси йолла чохалыр. Бязян партеноэенез мцшащидя олунур. Б.-ын чоху йумурта гойур; щям суда, щям дя гуруда йашайан нювляри вардыр. Колонийа ямяля эятирян полиморф ъцъцлярин фярдляри ара сында иш бюлэцсц мювъуддур. Бир чох нювляри щюрцмчяк тору, ипяк, мум, зящярли вя гохулу маддяляр ифраз едир, бязиляри су щювзяляринин юзцнцтямизлямясиндя фяал рол ойнайыр. Б. арасында инсанда вя к.т. щейванларында хястяликтюрядян вя йа хястялик тюрядиъилярини йайан, йабаны вя мядяни биткиляря, анбарларда тахыла вя с. гида мящсулларына зяряр верян нювлярля йанашы, к.т. вя мешя биткиляринин биоложи тянзимлянмясиндя, торпагямяляэялмядя вя чичякли биткилярин тозланмасында мцщцм рол ойнайан, щейванларын гидасыны тяшкил едян, вятяэя ящямиййятиня малик олан, битки зярярвериъиляри иля мцбаризядя истифадя едилян хейирли нювляр дя вардыр. Б.-ын ики нювц – ипякгурду вя бал арысы ящлиляшдирилмишдир.

   

  Буьумайаглылар: 1 – йеддинюгтяли парабцзян (Coccinella septempunctata);
  2 – мави йенэяъ (Callinectes sapidus); 3 – Мексика тарантулу (Brachypelma smithi);
  4 – щалгави сколопендра (Scolopendra cingulata).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUĞUMAYAQLILAR

  БУЬУМАЙАГЛЫЛАР (Артщропода) – онурьасыз щейванларын али вя ян эениш йайылмыш типи. Баш, дюш вя гарынъыгдан ибарят икитяряфли-симметрийалы бядяни буьумлара бюлцнмцшдцр (бязи нювляриндя буьумлар олмур). Щярякят органлары (айаглары) да буьумлудур (ады бурадандыр). Дцнйада Б.-ын 1–1,5 млн., Азярб.-да 25 миня гядяр нювц йашайыр. Даща эениш йайылмыш тяснифата эюря Б. 4 йарымтипя айрылыр: нясликясилмиш трилобитляр синфи иля трилобиткимиляр (Трилобитоморпща); меростомлар синфи вя щюрцмчяккимиляр синфи иля хелисерляр (Ъщелиъерата); хярчянэкимиляр синфи иля гялсямятяняффцслцляр (Бранъщиата); чох- айаглылар вя ъцъцляр синфи иля трахейатяняффцслцляр, йахуд ъцтбыьъыглылар (Траъщеата, йахуд Ателоъерата). Нювцндян асылы олараг бядяндяки буьумларын сайы 8-дян 180-я гядярдир. Мющкям горуйуъу вя скелет зирещи ямяля эятирян хитин кутикула иля юртцлц олур. Бюйцмя заманы Б.-ын хитин юртцйц вахташыры йениси иля явяз едилир (бах Габыггойма). Б. айрыъинсиййятлидир вя йалныз ъинси йолла чохалыр. Бязян партеноэенез мцшащидя олунур. Б.-ын чоху йумурта гойур; щям суда, щям дя гуруда йашайан нювляри вардыр. Колонийа ямяля эятирян полиморф ъцъцлярин фярдляри ара сында иш бюлэцсц мювъуддур. Бир чох нювляри щюрцмчяк тору, ипяк, мум, зящярли вя гохулу маддяляр ифраз едир, бязиляри су щювзяляринин юзцнцтямизлямясиндя фяал рол ойнайыр. Б. арасында инсанда вя к.т. щейванларында хястяликтюрядян вя йа хястялик тюрядиъилярини йайан, йабаны вя мядяни биткиляря, анбарларда тахыла вя с. гида мящсулларына зяряр верян нювлярля йанашы, к.т. вя мешя биткиляринин биоложи тянзимлянмясиндя, торпагямяляэялмядя вя чичякли биткилярин тозланмасында мцщцм рол ойнайан, щейванларын гидасыны тяшкил едян, вятяэя ящямиййятиня малик олан, битки зярярвериъиляри иля мцбаризядя истифадя едилян хейирли нювляр дя вардыр. Б.-ын ики нювц – ипякгурду вя бал арысы ящлиляшдирилмишдир.

   

  Буьумайаглылар: 1 – йеддинюгтяли парабцзян (Coccinella septempunctata);
  2 – мави йенэяъ (Callinectes sapidus); 3 – Мексика тарантулу (Brachypelma smithi);
  4 – щалгави сколопендра (Scolopendra cingulata).

  BUĞUMAYAQLILAR

  БУЬУМАЙАГЛЫЛАР (Артщропода) – онурьасыз щейванларын али вя ян эениш йайылмыш типи. Баш, дюш вя гарынъыгдан ибарят икитяряфли-симметрийалы бядяни буьумлара бюлцнмцшдцр (бязи нювляриндя буьумлар олмур). Щярякят органлары (айаглары) да буьумлудур (ады бурадандыр). Дцнйада Б.-ын 1–1,5 млн., Азярб.-да 25 миня гядяр нювц йашайыр. Даща эениш йайылмыш тяснифата эюря Б. 4 йарымтипя айрылыр: нясликясилмиш трилобитляр синфи иля трилобиткимиляр (Трилобитоморпща); меростомлар синфи вя щюрцмчяккимиляр синфи иля хелисерляр (Ъщелиъерата); хярчянэкимиляр синфи иля гялсямятяняффцслцляр (Бранъщиата); чох- айаглылар вя ъцъцляр синфи иля трахейатяняффцслцляр, йахуд ъцтбыьъыглылар (Траъщеата, йахуд Ателоъерата). Нювцндян асылы олараг бядяндяки буьумларын сайы 8-дян 180-я гядярдир. Мющкям горуйуъу вя скелет зирещи ямяля эятирян хитин кутикула иля юртцлц олур. Бюйцмя заманы Б.-ын хитин юртцйц вахташыры йениси иля явяз едилир (бах Габыггойма). Б. айрыъинсиййятлидир вя йалныз ъинси йолла чохалыр. Бязян партеноэенез мцшащидя олунур. Б.-ын чоху йумурта гойур; щям суда, щям дя гуруда йашайан нювляри вардыр. Колонийа ямяля эятирян полиморф ъцъцлярин фярдляри ара сында иш бюлэцсц мювъуддур. Бир чох нювляри щюрцмчяк тору, ипяк, мум, зящярли вя гохулу маддяляр ифраз едир, бязиляри су щювзяляринин юзцнцтямизлямясиндя фяал рол ойнайыр. Б. арасында инсанда вя к.т. щейванларында хястяликтюрядян вя йа хястялик тюрядиъилярини йайан, йабаны вя мядяни биткиляря, анбарларда тахыла вя с. гида мящсулларына зяряр верян нювлярля йанашы, к.т. вя мешя биткиляринин биоложи тянзимлянмясиндя, торпагямяляэялмядя вя чичякли биткилярин тозланмасында мцщцм рол ойнайан, щейванларын гидасыны тяшкил едян, вятяэя ящямиййятиня малик олан, битки зярярвериъиляри иля мцбаризядя истифадя едилян хейирли нювляр дя вардыр. Б.-ын ики нювц – ипякгурду вя бал арысы ящлиляшдирилмишдир.

   

  Буьумайаглылар: 1 – йеддинюгтяли парабцзян (Coccinella septempunctata);
  2 – мави йенэяъ (Callinectes sapidus); 3 – Мексика тарантулу (Brachypelma smithi);
  4 – щалгави сколопендра (Scolopendra cingulata).