Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AUSKULUM

  АУСКÚЛУМ – Шимали Апулийада (Италийа) шящяр. Е.я. 279 илдя А. йахынлыьында Епир чары Пиррин гошунлары иля Рома гошунлары арасында дюйцш баш вермишдир. Ики эцн давам едян дюйцшдя Епир ордусу аьыр иткиляр щесабына ромалылара эалиб эялди. Бу ися Пиррин “бир дя беля гялябя чалсам, артыг дюйцшчцм галмайаъагдыр” етирафына сябяб олду. “Пирр гялябяси” ифадяси бурадандыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AUSKULUM

  АУСКÚЛУМ – Шимали Апулийада (Италийа) шящяр. Е.я. 279 илдя А. йахынлыьында Епир чары Пиррин гошунлары иля Рома гошунлары арасында дюйцш баш вермишдир. Ики эцн давам едян дюйцшдя Епир ордусу аьыр иткиляр щесабына ромалылара эалиб эялди. Бу ися Пиррин “бир дя беля гялябя чалсам, артыг дюйцшчцм галмайаъагдыр” етирафына сябяб олду. “Пирр гялябяси” ифадяси бурадандыр.

  AUSKULUM

  АУСКÚЛУМ – Шимали Апулийада (Италийа) шящяр. Е.я. 279 илдя А. йахынлыьында Епир чары Пиррин гошунлары иля Рома гошунлары арасында дюйцш баш вермишдир. Ики эцн давам едян дюйцшдя Епир ордусу аьыр иткиляр щесабына ромалылара эалиб эялди. Бу ися Пиррин “бир дя беля гялябя чалсам, артыг дюйцшчцм галмайаъагдыр” етирафына сябяб олду. “Пирр гялябяси” ифадяси бурадандыр.