Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAÇ

  БРАЧ (Браč) – Адриатик дянизинин ш.-индя ада. Далмасийа адалары тяркибиндядир; Хорватийайа мяхсусдур. Сащ. 396 км2. Мяркязи щиссяси алчаг даьлыг (щцнд. 778 м-ядяк), кянарлары овалыгдыр. Карст инкишаф етмишдир. Щямишяйашыл коллар, палыд вя гарашам мешяляри вар. Йамаъларда цзцм вя зейтун йетишдирилир. Ясас шящярляри: Супетар, Бол, Милна, Пучишче. Туризм инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAÇ

  БРАЧ (Браč) – Адриатик дянизинин ш.-индя ада. Далмасийа адалары тяркибиндядир; Хорватийайа мяхсусдур. Сащ. 396 км2. Мяркязи щиссяси алчаг даьлыг (щцнд. 778 м-ядяк), кянарлары овалыгдыр. Карст инкишаф етмишдир. Щямишяйашыл коллар, палыд вя гарашам мешяляри вар. Йамаъларда цзцм вя зейтун йетишдирилир. Ясас шящярляри: Супетар, Бол, Милна, Пучишче. Туризм инкишаф етмишдир.

  BRAÇ

  БРАЧ (Браč) – Адриатик дянизинин ш.-индя ада. Далмасийа адалары тяркибиндядир; Хорватийайа мяхсусдур. Сащ. 396 км2. Мяркязи щиссяси алчаг даьлыг (щцнд. 778 м-ядяк), кянарлары овалыгдыр. Карст инкишаф етмишдир. Щямишяйашыл коллар, палыд вя гарашам мешяляри вар. Йамаъларда цзцм вя зейтун йетишдирилир. Ясас шящярляри: Супетар, Бол, Милна, Пучишче. Туризм инкишаф етмишдир.