Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRADİKİNİN


  БРÁДИКИНИН – кининляр групундан йерли тясирли тябии полипептид щормону. Ган зярдабынын α2-глобулин фраксийасындан ямяля эялир. Б.-ин тясири, башлыъа олараг, дамарларын (мяс., дяри, скелет язяляляри, бейин вя цряк) сайа язяляляринин бошалмасына йюнялмишдир. Капиллйарларын кечириъилийини эцъляндирир (щистаминдян 10–
  15 дяфя фяал), щязм йолунун йыьылма активлийиня тясир едир, истилик тянзимлянмясиндя, илтищаб просесляриндя, дярщал баш верян аллерэик реаксийаларда иштирак едир. Плазмада Б.-ин мигдары чох дейил (1–18 нмол/л); ясасян, чяняалты вя мядяалты вязилярдя вя бюйряклярдя олур. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRADİKİNİN


  БРÁДИКИНИН – кининляр групундан йерли тясирли тябии полипептид щормону. Ган зярдабынын α2-глобулин фраксийасындан ямяля эялир. Б.-ин тясири, башлыъа олараг, дамарларын (мяс., дяри, скелет язяляляри, бейин вя цряк) сайа язяляляринин бошалмасына йюнялмишдир. Капиллйарларын кечириъилийини эцъляндирир (щистаминдян 10–
  15 дяфя фяал), щязм йолунун йыьылма активлийиня тясир едир, истилик тянзимлянмясиндя, илтищаб просесляриндя, дярщал баш верян аллерэик реаксийаларда иштирак едир. Плазмада Б.-ин мигдары чох дейил (1–18 нмол/л); ясасян, чяняалты вя мядяалты вязилярдя вя бюйряклярдя олур. 

  BRADİKİNİN


  БРÁДИКИНИН – кининляр групундан йерли тясирли тябии полипептид щормону. Ган зярдабынын α2-глобулин фраксийасындан ямяля эялир. Б.-ин тясири, башлыъа олараг, дамарларын (мяс., дяри, скелет язяляляри, бейин вя цряк) сайа язяляляринин бошалмасына йюнялмишдир. Капиллйарларын кечириъилийини эцъляндирир (щистаминдян 10–
  15 дяфя фяал), щязм йолунун йыьылма активлийиня тясир едир, истилик тянзимлянмясиндя, илтищаб просесляриндя, дярщал баш верян аллерэик реаксийаларда иштирак едир. Плазмада Б.-ин мигдары чох дейил (1–18 нмол/л); ясасян, чяняалты вя мядяалты вязилярдя вя бюйряклярдя олур.